samenwerken aan een gezonde Eems-Dollard

Lees meer over:

13 november 2023

Zware storm nagebootst voor proef op Waddenzeedijk

Lees meer over:

08 november 2023

Eerste paal voor bouw getijdenduiker Dubbele Dijk geslagen

Lees meer over:

01 november 2023

Onderzoeksrapporten pilot Kleirijperij beschikbaar

Lees meer over:

25 juli 2023

Bouw getijdenduiker Dubbele Dijk begint in augustus

Lees meer over:

17 mei 2023

Grootste sternenkolonies Waddenzee op broedeiland in Eems

Lees meer over:

03 mei 2023

Kom naar rondleiding op Dubbele Dijk in Bierum

activiteiten in eems-dollard

Bekijk alle artikelen

De Eems-Dollard weer gezond in 2050

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Een van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen. Een plek waar industrie en natuur prima hand in hand kunnen gaan, mits er een goed evenwicht is. Dat is nu niet het geval: het gaat niet goed met de Eems-Dollard. Als we niets doen, gaat de kwaliteit van dit prachtige gebied verloren! Daarom slaan overheden, bedrijven en natuurorganisaties de handen ineen om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken. Dat doen we samen, op een innovatieve manier. Daar zijn we trots op!

Minder slib

Door het water van de Eems-Dollard minder troebel te maken, herstellen we de bijzondere natuur. Hiervoor halen we structureel grote hoeveelheden slib uit de Eems-Dollard en drogen dit.  De klei gebruiken we voor onder meer dijkversterking en ophoging van laag gelegen gronden. Zo draagt natuurherstel bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie en een klimaatadaptieve kust. Ook leggen we luwe zones aan waar slib kan bezinken en natuurlijke leefgebieden voor planten en dieren ontstaan.

Meer natuur

Langs  de kust van de Eems-Dollard maken we nieuwe, aantrekkelijke leefgebieden voor planten, vogels, vissen en andere dieren. We herstellen de overgangen van zoet naar zout water en van land naar water. In deze gebieden kan overtollig slib bezinken. Het water van de Eems-Dollard wordt hierdoor minder troebel. De algengroei neemt toe, waardoor er meer voedsel is voor vissen en bodemdieren. Bovendien kunnen hier veel planten en dieren groeien, broeden en schuilen.

Kennis en onderzoek

In het adaptieve programma ED2050 staat ‘leren door doen’ centraal. Bij het natuurherstel van de Eems-Dollard spelen we steeds in op nieuwe kennis en ontwikkelingen. We doen onderzoek om te begrijpen hoe het systeem werkt en welke problemen er spelen. Met deze kennis kunnen we effectieve maatregelen nemen om het water minder troebel te maken en nieuwe leefgebieden te realiseren. In proefprojecten doen we kennis op over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van nieuwe maatregelen.

Over de grens

Het Eems-estuarium ligt in het grensgebied van Duitsland en Nederland. Een deel is zelfs gemeenschappelijke grondgebied. Maatregelen in Nederland kunnen effecten hebben op de natuur in Duitsland, en andersom. Daarom is samenwerking en kennisuitwisseling met Duitsland een voorwaarde voor een gezond estuarium.

Partners in eems-dollard 2050

Het mooie van het programma ED2050 is dat we het noodzakelijke natuurherstel van het Eems-Dollard estuarium niet alleen vanuit natuur aanvliegen, maar ook vanuit kustveiligheid en duurzame economische ontwikkeling van de Groninger havens. En we doen het samen.

Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap

Foto van Eisse Luitjens

Eems-Dollard 2050 is een mooie samenwerking van gebiedspartners! Het koppelt projecten en opgaven en leidt tot prachtige innovaties, zoals de Dubbele Dijk. Een unieke dijkversterking én een voorziening om slib te laten bezinken uit de Eems-Dollard.

Eisse Luitjens, bestuurslid waterschap Noorderzijlvest

Foto Jan-Willem Lobeek

Niet met de ruggen tegen elkaar, maar met open vizier in verbinding met de ander het beste voor het kwetsbare natuurgebied en haar inwoners bewerkstelligen.

Jan-Willem Lobeek, directeur Natuur- en Milieufederatie Groningen

De Eems Dollard betekent veel voor de haven, denk aan bereikbaarheid, koeling, transport door buisleidingen en kabels. Het economisch kapitaal in de haven is afhankelijk van het natuurlijk kapitaal. Daarin investeren we met het programma ED2050, van wezenlijk belang dus. En met een unieke manier van samenwerken.

Cas König, directeur Groningen Seaports

De problematiek van de Eems-Dollard kunnen we alleen met elkaar aanpakken. Daarom hebben we het programma ED2050. Voor mij zit alles hierin: samenwerking, waterkwaliteit en natuur, leefomgeving èn circulaire economie. Van bagger via dijk en bouwsteen naar een gezond estuarium! En dat biedt weer mogelijkheden voor een levensvatbare regio.

Elze Klinkhammer, directeur Rijkswaterstaat Noord

Foto Meindert Joostens

Het programma Eems-Dollard 2050 heeft al mooie projecten opgeleverd, zoals de pionierskwelder bij Delfzijl. Ik hoop dat de voortvarendheid en het enthousiasme de komende jaren blijven bestaan. En dat we voor de natuur en de inwoners van het gebied mooie successen kunnen bereiken.

Meindert Joostens, wethouder gemeente Eemsdelta

Slib is een prachtig product dat we kunnen inzetten voor de landbouw. Duitsland heeft goede resultaten behaald met het ophogen van laag gelegen landbouwgrond. Daar kunnen we ook in onze regio ons voordeel mee doen.

Lammert Westerhuis, voorzitter LTO Noord

In het Eems-Dollardgebied komen verschillende zaken samen: waterveiligheid, kustbescherming, bodemdaling, natuurherstel. Door samen te werken met verschillende ED2050-partijen kunnen we de impact van onze inspanningen vergroten.

Inge Eshuis-Hermens, bestuurslid waterschap Hunze en Aa’s

foto Henk Staghouwer

Ecologie en economie in balans, dat klinkt simpeler dan het in werkelijkheid is. Ik ben dan ook ontzettend trots op wat we samen met onze partners in het Eems-Dollardgebied voor elkaar krijgen. Wat mij betreft hét voorbeeld voor samenwerking in het hele Waddengebied. Eems-Dollard 2050 roept veel enthousiasme op. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid het programma voort te zetten.

Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen

Foto Frans Alting

Vanuit Economie & Ecologie in Balans is sinds 2012 een goede samenwerking ontstaan tussen bedrijfsleven, overheid en de milieuorganisaties. We zetten ons in voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de ecologische verbetering van het Eems-Dollard estuarium.  Bij een groene industrie hoort ook een schone Eems-Dollard.

Frans Alting, directeur Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)

We werken volgens 5 principes

De vijf leidende principes vormen de basis en werken door in alle onderdelen van het programma Eems-Dollard 2050.

Ecologie en economie in balans

Door de natuur veerkrachtiger te maken, ontstaat meer ruimte voor economische ontwikkelingen. ‘Synergie waar het kan’ is een van de uitgangspunten van het programma: maatregelen voor ecologische verbetering zoveel mogelijk combineren met andere ontwikkelingen in het gebied en waar mogelijk kiezen voor hergebruik. Zo zijn dijkversterkingen die op korte en langere termijn noodzakelijk zijn mogelijk te combineren met de aanleg van nieuwe leefgebieden en het gebruik van slib uit de EemsDollard. Deze combinaties passen bij de ambitie van het Deltaprogramma om de kust mee te laten groeien met de zeespiegelstijging. Ook het op diepte houden van havens, landbouw, innovatieve bedrijvigheid en recreatie bieden mogelijkheden voor synergie, waarmee tevens kansen ontstaan om bij te dragen aan een circulaire economie. Het programma zoekt deze mogelijkheden en kansen actief op.

Samenwerking

Het bereiken van een gezond ecosysteem, dat in balans is met economische ontwikkelingen, vraagt een gezamenlijk ecologisch streefbeeld en een gezamenlijke aanpak van alle verantwoordelijke partijen in Nederland. De verschillende overheden, het bedrijfsleven, de natuurorganisaties en wetenschappers hebben daarom samen dit programma opgesteld en werken samen aan de uitvoering. Alle partijen hebben zich uitgesproken voor ecologische verbetering van de Eems-Dollard.

Werken aan een ecologisch streefbeeld

Het hoofddoel van dit programma is ecologische verbetering van de Eems-Dollard, zodat op termijn een gezond estuarium ontstaat en het estuarium voldoet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Het ecologisch streefbeeld dient daarbij als stip op de horizon. Ieder onderdeel van dit programma draagt daaraan bij. Het ecologisch streefbeeld zal in de loop van de tijd steeds concreter in te vullen zijn, doordat nieuwe kennis en inzichten beschikbaar komen.

Leren door doen

Ecologische verbetering van de Eems-Dollard is een proces van tientallen jaren. In die tijd veranderen kennis en inzichten, technische mogelijkheden, het klimaat, de inrichting en het gebruik van het estuarium en de financiële en sociaal-economische wensen. Dit programma biedt de ruimte om adaptief in te spelen op deze veranderende omstandigheden. De combinatie van ‘leren door doen’ in pilots en theoretische kennisontwikkeling maakt het mogelijk plannen bij te stellen in de goede richting en pilots te vertalen in vervolgprojecten. Iedere vijf jaar vindt een evaluatie plaats van het ecologisch streefbeeld, de oplossingsrichtingen en de effecten van uitgevoerde maatregelen.

Verbetering door natuurlijke processen

Met dit programma willen de partijen gunstige randvoorwaarden voor ecologische verbetering creëren. Denk aan gezonde en gevarieerde leefgebieden, voldoende voedsel aan de basis van de voedselketen en passende dimensies van het estuarium. Daarom ligt de focus op verbeteringen die via natuurlijke processen tot stand komen.