werken aan de balans tussen ecologie en economie in een uniek natuurgebied

Lees meer over:

13 april 2021

Experiment met garnalenkweek bij Dubbele Dijk van start

Lees meer over:

04 februari 2021

Programma Eems-Dollard 2050 gaat tweede fase in

Lees meer over:

02 februari 2021

Landbouwgrond ophogen met slib uit de Eems-Dollard

Lees meer over:

21 januari 2021

Experiment kwelderaanleg bij Delfzijl succesvol

Lees meer over:

17 november 2020

Programma ED2050 en Waddenacademie kijken terug op geslaagd symposium

Lees meer over:

12 november 2020

Monitoringsrapportage 2019: zwarte ruiter weet Dollard goed te vinden

activiteiten in eems-dollard

Bekijk alle artikelen

De Eems-Dollard weer gezond in 2050

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Een van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen. Een plek waar industrie en natuur prima hand in hand kunnen gaan, mits er een goed evenwicht is. Dat is nu niet het geval: het gaat niet goed met de Eems-Dollard. Als we niets doen, gaat de kwaliteit van dit prachtige gebied verloren! Daarom slaan overheden, bedrijven en natuurorganisaties de handen ineen om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken. Dat doen we samen, op een innovatieve manier. Daar zijn we trots op!

Spoor 1

Vitale Kust

Vitale Kust

We maken de kust langs de Eems-Dollard vitaler voor plant, dier en mens. Dat doen we door leefgebieden voor planten, vogels, vissen en andere dieren te maken. We herstellen daarvoor de overgangen van zoet naar zout water en de overgangen van land naar water. In deze gebieden kan slib bezinken, wat een bijdrage levert aan het verminderen van de hoeveelheid slib in het water van de Eems- Dollard. Bovendien kunnen veel dieren en planten er groeien en schuilen.

Spoor 2

Nuttig Toepassen Slib

Nuttig Toepassen Slib

Het verwijderen van slib uit de Eems-Dollard is een belangrijke maatregel om het water minder troebel te maken en daarmee de natuur weer in evenwicht te brengen. De ambitie is om vanaf 2022 jaarlijks ten minste 1 miljoen ton slib uit het estuarium te halen. We zoeken nuttige toepassingen voor al dit slib. Zo draagt de verbetering van de natuur ook bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie en wordt gebaggerd havenslib een waardevolle grondstof.

Spoor 3

Hydromorfologische Verbetering

Hydromorfologische Verbetering

We onderzoeken het ‘hydromorfologisch systeem’: het samenspel van stroomsnelheden en golven, eb en vloed, zand en slib en de vorm van het estuarium. Dat levert nieuwe kennis op over de Eems-Dollard. Deze kennis hebben we nodig voor mogelijke maatregelen om structureel de hoeveelheid slib in het water te verminderen.

Spoor 4

Internationale samenwerking

Samenwerking met Duitsland

De samenwerking en kennisuitwisseling tussen Duitsland en Nederland is belangrijk om positieve resultaten te behalen.

Partners in eems-dollard 2050

Frans Musters

SBE is belangenbehartiger van ruim 100 bedrijven die actief zijn in de Eemsdelta. De SBE-leden dragen de regio uiteraard een warm hart toe en vinden het produceren en werken in het gebied in goede harmonie met omwonenden en landschap, van groot belang. In het kader van het programma Economie & Ecologie in Balans is sinds 2012 een goede samenwerking ontstaan tussen bedrijfsleven, overheid en de milieuorganisaties. Dit levert voordeel op voor alle betrokkenen en zeker ook voor de Eems-Dollard.

Frans Musters, voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)

Het mooie van het programma ED2050 is dat we het noodzakelijke natuurherstel van het Eems-Dollard estuarium niet alleen vanuit natuur aanvliegen, maar ook vanuit het perspectief van kustveiligheid en duurzame economische ontwikkeling van de Groninger havens.

Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap

Foto van Eisse Luitjens

Eems-Dollard 2050 is een mooie samenwerking van gebiedspartners! Het koppelt projecten en opgaven en leidt tot prachtige innovaties, zoals de Dubbele Dijk; een unieke dijkversterking én een voorziening om slib te laten bezinken uit de Eems Dollard.

Eisse Luitjens, bestuurslid waterschap Noorderzijlvest

Foto Jan-Willem Lobeek

Niet met de ruggen tegen elkaar, maar met open vizier in verbinding met de ander het beste voor het kwetsbare natuurgebied en haar inwoners bewerkstelligen.

Jan-Willem Lobeek, directeur Natuur- en Milieufederatie Groningen

De Eems Dollard betekent veel voor de haven, denk aan bereikbaarheid, transport door buisleidingen en kabels, denk aan koeling. Het economisch kapitaal in de haven is afhankelijk van het natuurlijk kapitaal en daarin wordt geïnvesteerd met het Programma ED2050, van wezenlijk belang dus.

Cas König, directeur Groningen Seaports

Omdat we ons realiseerden dat we de problematiek van de Eems-Dollard alleen met elkaar kunnen aanpakken, hebben we nu het programma ED2050. Voor mij zit alles hierin: samenwerking, waterkwaliteit en natuur, leefomgeving èn circulaire economie. Van bagger via dijk en bouwsteen naar een gezond estuarium!

Elze Klinkhammer, directeur Rijkswaterstaat Noord

Het Programma Eems-Dollard 2050 verbindt Rijk en regio aan het toekomstperspectief van het unieke gebied. Voor onze gemeente zijn in dit gebied grote belangen in het geding die het beste met een gezamenlijke aanpak opgepakt kunnen worden.

Gerard Beukema, burgemeester gemeente Delfzijl

Een concrete weg naar een nieuwe balans tussen economie en ecologie is wat het Programma Eems-Dollard 2050 ons allemaal biedt. We zijn er nog niet, maar we zijn op weg.

Jan Menninga, wethouder gemeente Delfzijl

We werken volgens 5 principes

De vijf leidende principes vormen de basis en werken door in alle onderdelen van het programma Eems-Dollard 2050.

Ecologie en economie in balans

Door de natuur veerkrachtiger te maken, ontstaat meer ruimte voor economische ontwikkelingen. ‘Synergie waar het kan’ is een van de uitgangspunten van het programma: maatregelen voor ecologische verbetering zoveel mogelijk combineren met andere ontwikkelingen in het gebied en waar mogelijk kiezen voor hergebruik. Zo zijn dijkversterkingen die op korte en langere termijn noodzakelijk zijn mogelijk te combineren met de aanleg van nieuwe leefgebieden en het gebruik van slib uit de EemsDollard. Deze combinaties passen bij de ambitie van het Deltaprogramma om de kust mee te laten groeien met de zeespiegelstijging en kansen voor meekoppelen te verzilveren waar het kan. Ook het op diepte houden van havens, landbouw, innovatieve bedrijvigheid en recreatie bieden mogelijkheden voor synergie, waarmee tevens kansen ontstaan om bij te dragen aan een circulaire economie. Het programma zoekt deze mogelijkheden en kansen actief op.

Samenwerking

Het bereiken van een gezond ecosysteem, dat in balans is met economische ontwikkelingen, vraagt een gezamenlijk ecologisch streefbeeld en een gezamenlijke aanpak van alle verantwoordelijke partijen in Nederland: de verschillende overheden, het bedrijfsleven, de natuurorganisaties en wetenschappers. Deze partijen hebben daarom samen dit programma opgesteld en gaan samen aan de uitvoering werken. Alle partijen hebben zich uitgesproken voor ecologische verbetering van de Eems-Dollard.

Werken aan een ecologisch streefbeeld

Het hoofddoel van dit programma is ecologische verbetering van de Eems-Dollard, zodat op termijn een gezond estuarium ontstaat en het estuarium voldoet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Het ecologisch streefbeeld dient daarbij als stip op de horizon. Ieder onderdeel van dit programma draagt eraan bij dat de ecologische toestand dichter bij die stip komt. Het ecologisch streefbeeld zal in de loop van de tijd steeds concreter in te vullen zijn, doordat nieuwe kennis en inzichten beschikbaar komen.

Leren door doen

Ecologische verbetering van de Eems-Dollard is een proces van tientallen jaren. In die tijd veranderen kennis en inzichten, technische mogelijkheden, het klimaat, de inrichting en het gebruik van het estuarium en de financiële en sociaaleconomische wensen. Dit programma biedt de ruimte om adaptief in te spelen op deze veranderende omstandigheden. De combinatie van ‘leren door doen’ in pilots en theoretische kennisontwikkeling maakt het mogelijk plannen bij te stellen in de goede richting en pilots te vertalen in vervolgprojecten. Iedere vijf jaar vindt een evaluatie plaats van het ecologisch streefbeeld, de oplossingsrichtingen en de effecten van uitgevoerde maatregelen. Op basis

Verbetering door natuurlijke processen

Met dit programma willen de partijen gunstige randvoorwaarden voor ecologische verbetering creëren. Denk aan gezonde en gevarieerde leefgebieden, voldoende voedsel aan de basis van de voedselketen en passende dimensies van het estuarium. Daarom ligt de focus op verbeteringen die via natuurlijke processen tot stand komen.