Home » 10 Miljoen voor Eems-Dollard

07 maart 2018

10 Miljoen voor Eems-Dollard

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stellen geld ter beschikking om het slibprobleem in de Eems-Dollard aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren. In totaal gaat het om zestien miljoen euro voor de Wadden, waarvan circa tien miljoen euro bedoeld is voor het Eems-Dollard gebied. Deze toezegging valt onder de ‘Enveloppe intensivering voor Natuur en Waterkwaliteit’ die in het regeerakkoord is opgenomen. De regering wil daarmee maatregelen financieren om te komen tot toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met krachtige economie.

Binnen het Programma Eems-Dollard 2050 wordt onderzoek gedaan naar manieren om de vertroebeling van de Eems-Dollard structureel terug te dringen. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is de te grote hoeveelheden slib effectief aan te pakken. Het buitendijks invangen van slib door middel van kwelders lijkt de meest effectieve manier hiervoor. Met het geld van de minister kan Rijkswaterstaat dit jaar starten met een verkenning en planstudie. Samen met belanghebbende partijen – waaronder overheden, natuurorganisaties en kweldereigenaren – wordt onder andere gekeken welke locaties in de Dollard het meest in aanmerking komen en hoe slib het best kan worden ingevangen.

Buitendijks slib invangen betekent dat er kwelders worden aangelegd waarop het bij hoog water aangevoerde slib kan bezinken. Dit geeft bovendien meerwaarde aan de natuur en het landschap.

Naast deze maatregel om slib uit de Eems-Dollard te halen, worden in het Programma Eems-Dollard 2050 ook andere manieren van slibonttrekking en nuttig gebruik van slib onderzocht. Zo komen er kleirijperijen waarin het slib tot klei kan rijpen en vervolgens onder meer gebruikt kan worden voor de aanleg en versterking van dijken en voor de verbetering van landbouwgronden.

Gedeputeerde Henk Staghouwer (provincie Groningen): “Wij zijn blij met de toezegging van de minister. Het maakt duidelijk dat Rijk en regio samen de schouders zetten onder de aanpak van de slibproblematiek in de Eems-Dollard. En het geeft aan dat de manier waarop we hier programmatisch aan werken krachtig wordt ondersteund”.

 

Verhalen en artikelen over dit project