Home ยป 3. Binnendijkse slibinvang en leefgebieden

3. Binnendijkse slibinvang en leefgebieden

Luchtfoto Dubbele Dijk bij Bierum

De asfaltdijken aan de Eems-Dollard vormen een harde grens tussen zee en land. Met de aanleg van binnendijkse natuurgebieden maken we een geleidelijke overgang tussen land en water en tussen zoet en zout water. Zo ontstaan nieuwe leefgebieden voor vogels, vissen en kleinere waterdieren en een aantrekkelijk recreatiegebied. Ook kan er slib bezinken.

De afgelopen jaren werkten we vooral aan het verzachten van de overgang van land naar water, met onder meer de aanleg van de Dubbele Dijk en de herinrichting van Polder Breebaart. Ook maakten we samen met inwoners plannen voor de Kleine Polder, waar natuur en recreatie straks hand in hand gaan. De komende jaren onderzoeken we waar zoet-zoutovergangen kunnen komen. Vissen kunnen hierdoor makkelijker oversteken naar een ander gebied om eitjes af te zetten, op te groeien of voedsel te zoeken. Ook kunnen er planten groeien die brak water nodig hebben.

Daarnaast gaan we verder met het uitvoeren van kustprojecten, zoals de herinrichting van de Groote Polder. De aanleg van natuurvriendelijke overgangen combineren we waar mogelijk met andere regionale opgaven zoals bodemdaling, veenoxidatie, verzilting, leefbaarheid en zoetwaterbeschikbaarheid.

Wat gaan we doen?

  • Afronden projecten Kleine Polder, inrichting tussengebied Dubbele Dijk en Groote Polder fase 1.
  • Polder Breebaart monitoren en evalueren.
  • Verkennen van mogelijkheden voor aanleg brakke zone in Groote Polder door omlegging spui (MIRT- onderzoek).
  • Opstellen van scenario’s voor natuurontwikkeling in combinatie met binnendijkse slibinvang en andere opgaven.
  • Verkennen kansen voor habitatherstel en slibinvang in andere gebieden zoals Westerwoldse Aa.

Betrokken partijen en trekker

Provincie Groningen is de trekker van deze strategie en Matthijs Buurman het aanspreekpunt.

Andere betrokken partijen zijn: Groninger Landschap, gemeente Eemsdelta, gemeente Oldambt, bewonersorganisaties, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Foto: Dubbele Dijk bij Bierum (foto waterschap Noorderzijlvest)