Home ยป 5. Broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen

5. Broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen

Kluten bij Klutenplas

De Eems-Dollard is een belangrijke pleisterplaats voor broed- en wadvogels zoals kluten en visdiefjes. Afgelopen jaren zijn verschillende broedeilanden en hoogwatervluchtplaatsen aangelegd of hersteld. Sterns, plevieren en kluten kunnen hier rusten en broeden.

De komende jaren verkennen we welke vogelsoort(en) meer geschikte broedgebieden en hoogwatervluchtplekken nodig hebben. Dit kan bij lopende projecten zoals de Dubbele Dijk of Groote Polder of op nieuwe plekken. Ook onderzoeken we het broedsucces van kustvogels en de relatie tussen vogels en hun omgeving. Zo krijgen we een goed beeld van zaken die belangrijk zijn voor vogels, zoals de beschikbaarheid van voedsel, de aanwezigheid van roofdieren en vegetatiebeheer.

Wat gaan we doen?

  • Monitoren van nieuwe broed- en hoogwatervluchtplaatsen.
  • Verkennen of uitbreiding van broed- en hoogwatervluchtplaatsen nodig is.
  • Onderzoek naar broedsucces van kustvogels.

Betrokken partijen en trekkers

Provincie Groningen is de trekker en Allix Brenninkmeijer en Melissa Onwezen het aanspreekpunt.

Andere betrokken partijen zijn: Groninger Landschap, gemeente Eemsdelta, Groningen Seaports, Natuurmonumenten en SOVON.

Foto: Kluten bij Klutenplas