Home » 8. Samenwerken met Duitsland

8. Samenwerken met Duitsland

Het Eems-estuarium ligt in het grensgebied van Duitsland en Nederland. Een deel is zelfs gemeenschappelijke grondgebied. Maatregelen in Nederland kunnen effecten hebben op de natuur in Duitsland, en andersom. Daarom is grensoverschrijdende samenwerking een voorwaarde voor een gezond Eems-estuarium.

Nederland en Duitsland werken beiden aan ecologische verbetering van het estuarium. Nederland met het programma Eems-Dollard 2050 en Duitsland met het Masterplan Ems. Een belangrijke maatregel uit dit plan is de getijsturing met de stormvloedkering bij Gandersum. Deze getijsturing kan de vertroebeling van de Eems-rivier verminderen, maar ook effecten hebben op de Eems-Dollard.

Afgelopen jaren werkten Nederland en Duitsland samen in diverse overlegstructuren. Ook voerden we gezamenlijke metingen uit. De samenwerking wordt effectiever als beide landen gezamenlijke doelen, besluiten en projecten hebben en meer kennis uitwisselen. Bijvoorbeeld over slimmer baggeren, herstel van onderwaterleven en beheer van kwelders. Ook is het belangrijk dat de ministers van Nederland en Duitsland samen overleggen over het Eems-Dollardgebied.

Wat gaan we doen?

  • Concretiseren van grensoverschrijdende samenwerking
  • Inventariseren van kennisuitwisseling met Nedersaksen en verkennen van mogelijkheden voor gezamenlijke projecten.
  • Duitsland vragen om input voor ED2050 kennisprogramma.
  • Uitwisselen van gezamenlijke meetgegevens op wetenschappelijke congres in 2021.
  • Plaatsen meetboei bij Groote Gat voor opbouw gemeenschappelijke kennisbasis.
  • Actief betrokken zijn bij planvorming getijsturing en verruiming vaarweg naar Emden.
  • Verkennen van mogelijkheden voor gemeenschappelijk fonds voor gezamenlijke pilots voor natuurherstel, verbetering waterkwaliteit en klimaatadaptatie.

Betrokken partijen en trekker

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de trekker van deze strategie en Wim Schoorlemmer het aanspreekpunt.

Andere betrokken partijen zijn: Rijkswaterstaat, provincie Groningen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimschutz, Wasserstrasse- und Shifffartsamt (WSA), Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) en leden van de Subcommissie G van de Permanente Nederlandse-Duitse Grenswatercommissie.