Home » 9. Kennis ontwikkelen en monitoren

9. Kennis ontwikkelen en monitoren

Eems-Dollard 2050 is een adaptief programma, waarin we steeds inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Die ontwikkelingen kunnen in een dynamisch systeem als de Eems-Dollard soms snel verlopen. Daarom houden we een vinger aan de pols met kennisontwikkeling en monitoring. Ook de evaluatie en voortgangsbewaking van projecten zijn belangrijk voor adaptief werken.

De komende jaren ontwikkelen we de kennis die nodig is voor het opzetten van nieuwe projecten. Welke vragen over de hydromorfologie en ecologie we in deze tweede fase willen beantwoorden staat in ons Kennisprogramma 2021-2026. Ook monitoren we systeemveranderingen in de Eems-Dollard. Verder dragen we bij aan de monitoring van lopende pilots en projecten van het programma ED2050. Bovendien sluiten we aan bij andere onderzoeken, bijvoorbeeld over het Beheerplan N2000. Tot slot stemmen we de kennisontwikkeling af met onze Duitse collega’s en voeren we gemeenschappelijke meetcampagnes uit. Kijk hier voor een overzicht van onze onderzoeken en monitoringsrapportages.

Wat gaan we doen?

  • Kennisagenda 2021 uitvoeren.
  • Prioriteren kennisvragen 2022 en latere jaren.
  • Opstellen monitoringsrapport 2021 (jaarrapportage 2020).

Betrokken partijen en trekker

Rijkswaterstaat is de trekker van deze strategie en Floris van Bentum het aanspreekpunt.

Andere betrokken partijen zijn: provincie Groningen, Niedersächsisches Ministerium für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschätz (NLKWN), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Foto: Monitoring slib in Eems-Dollard (bron Rijkswaterstaat)