Home » Aanvullend beheerplan voor natuurbeheer in Eems-Dollard

20 december 2023

Aanvullend beheerplan voor natuurbeheer in Eems-Dollard

Het Natura 2000-beheerplan van de Eems-Dollard krijgt een aanvulling vanwege uitbreiding van de natuurdoelen in het gebied. Rijkswaterstaat Noord-Nederland stelde het document op, in afstemming met de ministeries van I&W en LNV en de provincie Groningen. Geïnteresseerden kunnen tot 30 januari 2024 reageren op het ontwerpbeheerplan op www.platformparticipatie.nl/eemsdollard.

De aanvulling is nodig omdat de Eems-Dollard is aangewezen als gebied voor de Vogelrichtlijn én sinds 2017 ook voor de Habitatrichtlijn. Door deze richtlijnen worden bepaalde planten, dieren en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden of zelfs te verbeteren. In het aanvullende beheerplan staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor de Eems-Dollard te halen en wie dat gaat doen.

Uniek gebied

De Eems-Dollard is één van de twee laatste natuurlijke estuaria in Nederland. Daarin komen zoet en zout water bij elkaar aan het einde van een rivier. Voor het Eems-Dollardestuarium is het van belang dat het gebied zijn omvang behoudt en niet kleiner wordt. Daarnaast streven we naar het verbeteren van de kwaliteit van dit leefgebied.

Belangrijke onderwerpen uit het beheerplan

Eén van de grootste uitdagingen voor de Eems-Dollard is het te troebele water. Zwevend slib zorgt voor minder zonlicht in het water. Planten en dieren die in het water leven hebben hier last van. Daarom onderzoeken we de beste manieren om dit estuarium gezonder te maken en de troebelheid te verminderen.

Door de verbinding van de rivier met de zee is de Eems-Dollard een belangrijk leefgebied voor trekvissen. Om een beter beeld te krijgen van hoe het gaat met deze vissen en of maatregelen effect hebben, doen we verschillende onderzoeken. Daarnaast is het voor de gewone zeehond en trekvissen van belang om de omvang en kwaliteit van het leefgebied te behouden en de populaties uit te breiden. Daarbij wordt gezocht naar een balans tussen menselijke activiteiten en bescherming van de natuur. Activiteiten kunnen vaak wel plaatsvinden, maar onder voorwaarden.

Definitief beheerplan

De reacties van belanghebbenden op het ontwerpbeheerplan worden zoveel mogelijk meegenomen in het definitieve Natura 2000-beheerplan Eems-Dollard. Naar verwachting wordt dit halverwege 2024 vastgesteld en gepubliceerd.

De komende jaren wordt gewerkt aan het Natura 2000-beheerplan voor de Waddenzee. Het aanvullende ontwerpbeheerplan overbrugt de periode tot het tweede Natura 2000-beheerplan voor de Waddenzee opgesteld is. Daarin wordt de Eems-Dollard integraal meegenomen.

Reageren tot 30 januari 2024

Iedereen kan tussen 20 december 2023 en 30 januari 2024 een zienswijze indienen op het ontwerpbeheerplan. Alle informatie hierover is te vinden op www.platformparticipatie.nl/eemsdollard.

Verhalen en artikelen over dit project