Home » Baggeren Eems-Dollard heeft mogelijk negatieve gevolgen voor natuur
Middendeel van de Eems met een deel van Hond-Paap op de voorgrond, Duitsland op de achtgrond en aan de rechterkant het Zeehavenkanaal en Marconikwelder.

29 november 2022

Baggeren Eems-Dollard heeft mogelijk negatieve gevolgen voor natuur

Door vaargeulverdiepingen en baggeren in het Eems-estuarium is het natuurlijke karakter van de riviermonding aangetast. Dat blijkt uit onderzoek van Deltares en Royal Haskoning in opdracht van Rijkswaterstaat. De onderzoekers keken naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook is onderzoek gedaan naar de impact van het verspreiden van bagger. 

In het Eems-estuarium wordt, in verhouding tot de rest van de Waddenzee, relatief veel gebaggerd en verspreid. Dit is nodig omdat in dit gebied schepen met een veel grotere diepgang varen dan in de overige delen van de Waddenzee. Door het constante baggerwerk blijven met name slibdeeltjes permanent rondzweven in het water. In kleine hoeveelheden is dat niet erg, maar inmiddels gaat het om grote hoeveelheden. De onderzoekers kunnen hierdoor niet uitsluiten dat baggeren negatieve gevolgen heeft voor de natuurwaarden van het estuarium. Te veel slib is slecht voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van zeegras en het voortbestaan van mosselbanken.

Beheerplan

Rijkswaterstaat werkt op dit moment aan een beheerplan voor de Eems-Dollard. Uitgangspunt daarbij is dat de effecten op natuur en milieu zoveel mogelijk worden beperkt om de Europese natuurdoelen te behalen. De Eems-Dollard kampt al jaren met een grote hoeveelheid slib in het water. Daarom is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de effecten van baggeren en het verspreiden daarvan. De uitkomsten zijn belangrijk voor het Beheerplan N2000 Eems-Dollard en de vergunningen voor het baggeren.

Innovaties

Projectleider Ellen Farwick van Rijkswaterstaat: “We willen enerzijds de vaarweg bereikbaar houden voor grote schepen richting de Eemshaven, Delfzijl en Duitsland. Anderzijds willen we dat de natuurdoelen vanuit Europese afspraken behaald worden. Voor de langere termijn is het belangrijk om in te zetten op innovaties om de situatie te verbeteren. Voor de korte termijn kun je denken aan het onttrekken van rondzwevend slib uit de Eems-Dollard. Of aan een andere manier van baggeren of op een ander moment.”

Gesprekken

Rijkswaterstaat gaat de komende tijd in gesprek met verschillende belanghebbenden over de uitkomsten van het onderzoek. Duitsland speelt hierin ook een belangrijke rol, want grote effecten worden vooral bereikt als beide landen maatregelen nemen.

De onderzoeken zijn vinden op: Cumulatieve effecten baggeren en verspreiden op habitattype H1130 in het Eems estuarium (waddenzee.nl)

Verhalen en artikelen over dit project