Home » Bijlagen

Filter op:

14 maart 2024

Overeenkomst samenwerking Ecologie en Economie in Balans in de Eemsdelta

In de samenwerkingsovereenkomst maken natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden afspraken over het bereiken van duurzame economische groei en het verbeteren van de natuur- en milieukwaliteit van de Eems-Dollard.

Download

01 november 2023

Eindrapportage Pilot Kleirijperij

Vanuit ED2050 is er de ambitie om langdurig minimaal één miljoen ton droge stof per jaar aan het Eems-Dollardestuarium te onttrekken. De Pilot Kleirijperij is opgezet om te onderzoeken of kleirijping in slibdepots rendabel kan plaatsvinden en daarmee een bijdrage kan leveren aan de grootschalige slibonttrekking uit het Eems-Dollardestuarium. Dit overkoepelende eindrapport geeft een samenvatting van de belangrijkste ervaringen, ontwikkelde kennis en een doorkijk richting bredere toepasbaarheid. In het rapport wordt verwezen naar de onderliggende rapportages.

Download

16 mei 2023

Reactienota Kustontwikkeling Eemszijlen

In juni 2022 zijn de Kennisgeving Voornemen en Participatie kustontwikkeling Eemszijlen en de bijbehorende startnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het MER gepubliceerd. Uit de dertien reacties zijn 61 vragen, zorgen en aanbevelingen gehaald. Deze memo bevat een reactie hierop. De resultaten van deze openbare procedure zijn samengevat aan het einde van dit document en worden meegenomen in het verdere verloop van de verkenning.

Download

19 december 2022

Monitoringsrapportage 2021 programma ED2050

De jaarrapportage van het programma ED2050 over 2021 geeft per (proef)project een overzicht van het doel, de stand van zaken tot nu toe én de effectiviteit in relatie tot de programmadoelen. Ook de resultaten en haalbaarheid van de programmadoelen komen aan bod. Verder is er aandacht voor meerjarig onderzoek van de troebelheid van de Eems-Dollard en nieuwe kennis over de jonge haring, de visdief en noordse stern.

Download

07 juni 2022

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Kustontwikkeling Eemszijlen

Het project Kustontwikkeling Eemszijlen speelt zich af in de kustzone van de gemeente Eemsdelta. De initiatiefnemers van het project willen deze kustzone voorbereiden op klimaatverandering en ervoor zorgen dat toekomstige generaties in deze kustzone kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Voor het project Eemszijlen moet een milieueffectrapportage worden uitgevoerd. In deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) worden de stappen van dit onderzoek naar mogelijke milieueffecten geschetst.

Download

Toelichting Kennisgeving Voornemen en Participatie Kustontwikkeling Eemszijlen

De Kennisgeving Voornemen en Participatie van het project Kustontwikkeling Eemszijlen bestaat uit twee delen. In Deel A leest u wat het voornemen inhoudt, met welke ontwikkelingen ideeën en plannen we aan de slag willen en hoe de besluitvorming hiervoor tot stand komt. In Deel B leest u hoe en wanneerinwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de verkenning worden betrokken.

Download

24 maart 2022

Programme plan 2021-2026 Ems-Dollart 2050 (English)

This Ems-Dollart programme plan for 2050 provides a good view of the current state of affairs and what we aim to achieve in the 2021-2026 period. Five years in which we shall will collaborate from various angles and interests to achieve a joint objective: an ecologically healthy Ems-Dollart.

Download

08 maart 2022

Onderzoeksrapport Verziltingsrisico Dubbele Dijk

In opdracht van de provincie Groningen deden Sweco en Acacia Water onderzoek naar de eventuele extra verzilting van het grondwater bij de Dubbele Dijk.

Download

09 februari 2022

Vraag en antwoord webinar Ophogen lage gronden met slib

Op 8 demceber 2021 vond een webinar plaats over het ophogen van laaggelegen gronden met Eems-Dollard slib. In dit document vind je de antwoorden op de vragen die deelnemers aan het webinar via de chat gesteld hebben.

Download

14 januari 2022

Eindrapport pilot Herstel mosselbanken

Van 2018 tot 2020 legden onderzoekers van Wageningen Marine Research en het Duitse Senckenberg am Meer Instituut twee mosselbanken aan op de wadplaat Hond-Paap, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselveiligheid. In dit rapport leest u de onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

Download

07 december 2021

Monitoringsrapportage 2020 programma ED2050

De derde monitoringsrapportage geeft de nieuwste inzichten in de toestand van natuur in de Eems-Dollard aan de hand van jarenlange metingen en onderzoeken. Ook wordt de voortgang en resultaten van projecten en pilots beschreven en de betekenis van nieuwe inzichten voor het programma ED2050. Verder is er aandacht voor activiteiten als visserij, scheepvaart en recreatie.

Download

09 september 2021

Position paper ‘De Eems-Dollard als bakermat voor klimaatadaptatie’

Een belangrijk speerpunt van de 'Wadden Adaption Action Agenda' is de ontwikkeling van klimaatadaptieve kustlandschappen. De laaggelegen kunstzone langs de Eems-Dollard is de plek om de uitdagingen van klimaatverandering om te zetten in actie. In deze position paper leest u wat er al gebeurt, wat we willen bereiken, wat we aanbieden en wat hiervoor nodig is. Het document is aangeboden aan Deltacommissaris Peter Glas door gedeputeerde Nienke Homan op 8 september 2021.

Download

11 juli 2021

Kennisprogramma hydromorfologie en ecologie 2021-2026

In dit document staat op welke vragen over de hydromorfologie en ecologie van de Eems-Dollard we antwoord willen krijgen in de periode 2021-2026. Ook staat erin beschreven welke kennis we in de eerste fase van het programma ED2050 opgedaan hebben. Op basis hiervan ontstonden de nieuwe kennisvragen. De ze vragen gaan over het systeem, de uitvoeringsstrategieën, de projecten en pilots. Het rapport is opgesteld door Royal HaskoningDHV.

Download

12 mei 2021

Programmplan 2021-2026 Ems-Dollart 2050 (Deutsch)

Dieser Programmplan Ems-Dollart-Ästuar 2050 vermittelt einen guten Eindruck von der heutigen Situation und unseren Zielen für den Zeitraum 2021-2026. Fünf Jahre, in denen wir aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Interessen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten werden: Die Erschaffung eines ökologisch gesunden Ems-Dollart Ästuars.

Download

04 februari 2021

Programmaplan 2021-2026 Eems-Dollard 2050

Het nieuwe programmaplan geeft een goed beeld waar we nu staan en waar we met de Eems-Dollardregio heen willen in de periode 2021-2026. Het plan omvat een geactualiseerd ecologisch streefbeeld, nieuwe strategieën en projecten om onze ambities te realiseren. We zetten nog meer in op klimaatadaptatie en en schalen succesvolle proefprojecten op.

Download