Home » Bijlagen

Filter op:

14 januari 2022

Eindrapport pilot Herstel mosselbanken

Van 2018 tot 2020 legden onderzoekers van Wageningen Marine Research en het Duitse Senckenberg am Meer Instituut twee mosselbanken aan op de wadplaat Hond-Paap, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselveiligheid. In dit rapport leest u de onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

Download

07 december 2021

Monitoringsrapportage 2020 programma ED2050

De derde monitoringsrapportage geeft de nieuwste inzichten in de toestand van natuur in de Eems-Dollard aan de hand van jarenlange metingen en onderzoeken. Ook wordt de voortgang en resultaten van projecten en pilots beschreven en de betekenis van nieuwe inzichten voor het programma ED2050. Verder is er aandacht voor activiteiten als visserij, scheepvaart en recreatie.

Download

09 september 2021

Position paper ‘De Eems-Dollard als bakermat voor klimaatadaptatie’

Een belangrijk speerpunt van de 'Wadden Adaption Action Agenda' is de ontwikkeling van klimaatadaptieve kustlandschappen. De laaggelegen kunstzone langs de Eems-Dollard is de plek om de uitdagingen van klimaatverandering om te zetten in actie. In deze position paper leest u wat er al gebeurt, wat we willen bereiken, wat we aanbieden en wat hiervoor nodig is. Het document is aangeboden aan Deltacommissaris Peter Glas door gedeputeerde Nienke Homan op 8 september 2021.

Download

11 juli 2021

Kennisprogramma hydromorfologie en ecologie 2021-2026

In dit document staat op welke vragen over de hydromorfologie en ecologie van de Eems-Dollard we antwoord willen krijgen in de periode 2021-2026. Ook staat erin beschreven welke kennis we in de eerste fase van het programma ED2050 opgedaan hebben. Op basis hiervan ontstonden de nieuwe kennisvragen. De ze vragen gaan over het systeem, de uitvoeringsstrategieën, de projecten en pilots. Het rapport is opgesteld door Royal HaskoningDHV.

Download

12 mei 2021

Programmplan 2021-2026 Ems-Dollart 2050

Duitse vertaling van het programmaplan 2021-2026 van het programma Eems-Dollard 2050

Download

04 februari 2021

Programmaplan 2021-2026 Eems-Dollard 2050

Het nieuwe programmaplan geeft een goed beeld waar we nu staan en waar we met de Eems-Dollardregio heen willen in de periode 2021-2026. Het plan omvat een geactualiseerd ecologisch streefbeeld, nieuwe strategieën en projecten om onze ambities te realiseren. We zetten nog meer in op klimaatadaptatie en en schalen succesvolle proefprojecten op.

Download

11 november 2020

Monitoringsrapportage 2019 programma ED2050

De tweede monitoringsrapportage geeft de nieuwste inzichten in de problematiek van de Eems-Dollard aan de hand van jarenlange metingen en onderzoeken. Ook wordt de voortgang van projecten en pilots beschreven. Voor het eerst brengt het rapport trends in de klimaatverandering in beeld. Het rapport belicht hoe het samenspel tussen slib, algen en voedingsstoffen verloopt in de Eems-Dollard. Speciale aandacht wordt besteed aan de zwarte ruiter. De rapportage gaat verder in op het baggeren en storten.

Download

01 september 2020

Kennispaper Ecologie ED2050

Het document biedt een overzicht van nieuwste gegevens en inzichten in de ecologie van het Eems-Dollardgebied. Ook wordt een aanzet gegeven tot nieuwe strategieën voor natuurherstel. Het document wordt gebruikt voor herijking van het ecologisch streefbeeld in het nieuwe programmaplan 2021-2026.

Download

Kennispaper Hydromorfologie ED2050 (update)

Het document biedt de nieuwste kennis en inzichten in de historische en toekomstige hydromorfologische ontwikkeling van het Eems-Dollardgebied. Het kennispaper wordt gebruikt bij het actualiseren van het ecologisch streefbeeld in het nieuwe programmaplan 2021-2026.

Download

Synthesedocument hydromorfologie en ecologie Eems-Dollard

Dit document geeft een samenvattend en samenhangend beeld van de huidige inzichten op het gebied van hydromorfologie en ecologie van de Eems-Dollard. Deze kennis helpt de ED2050-partners bij het actualiseren en aanscherpen van strategieën voor het nieuwe programmaplan 2021-2026.

Download

18 mei 2020

Kennispaper Economie ED2050

De Waddenacademie heeft laten onderzoeken welke economische kansen er zijn voor het Eems-Dollard gebied. Daarbij wordt een relatie gelegd met de opgaven van het programma ED2050. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Decisio.

Download

10 maart 2020

Onderzoek Hydromorfologische ontwikkeling Eems-Dollard

In dit rapport onderzoekt Deltares de effecten van zeespiegelstijging op het Eems-Dollard estuarium, in opdracht van Rijkswaterstaat. Het onderzoek sluit aan op het onderzoek naar de effecten van zeespiegelstijging op de Waddenzee.

Download

25 november 2019

Monitoringsrapportage 2018 programma ED2050

De eerste monitoringsrapportage geeft een goed beeld van de natuur, de projecten en het programma ED2050 in 2018.

Download

11 april 2019

Streefbeeld gezamenlijke Duits-Nederlandse ecologische strategie voor sedimentmanagement in de Eems-Dollard

Download

18 mei 2018

Slib en primaire productie in het Eems-estuarium

Een samenvatting van vier jaar meten, modelleren, kennis bundelen en verwerven. Een verkennend onderzoek naar de slibhuishouding in het Eems-estuarium, waarbij de relatie van slib met de primaire voedselproductie (primaire productie door algen in de waterkolom en op de droogvallende platen) wordt aangegeven.

Download