1. Home>
  2. Bijlagen

Filter op:

11 november 2020

Monitoringsrapportage 2019 programma ED2050

De tweede monitoringsrapportage geeft de nieuwste inzichten in de problematiek van de Eems-Dollard aan de hand van jarenlange metingen en onderzoeken. Ook wordt de voortgang van projecten en pilots beschreven. Voor het eerst brengt het rapport trends in de klimaatverandering in beeld. Het rapport belicht hoe het samenspel tussen slib, algen en voedingsstoffen verloopt in de Eems-Dollard. Speciale aandacht wordt besteed aan de zwarte ruiter. De rapportage gaat verder in op het baggeren en storten.

Download

01 september 2020

Kennispaper Ecologie ED2050

Het document biedt een overzicht van nieuwste gegevens en inzichten in de ecologie van het Eems-Dollardgebied. Ook wordt een aanzet gegeven tot nieuwe strategie├źn voor natuurherstel. Het document wordt gebruikt voor herijking van het ecologisch streefbeeld in het nieuwe programmaplan 2021-2026.

Download

Kennispaper Hydromorfologie ED2050 (update)

Het document biedt de nieuwste kennis en inzichten in de historische en toekomstige hydromorfologische ontwikkeling van het Eems-Dollardgebied. Het kennispaper wordt gebruikt bij het actualiseren van het ecologisch streefbeeld in het nieuwe programmaplan 2021-2026.

Download

Synthesedocument hydromorfologie en ecologie Eems-Dollard

Dit document geeft een samenvattend en samenhangend beeld van de huidige inzichten op het gebied van hydromorfologie en ecologie van de Eems-Dollard. Deze kennis helpt de ED2050-partners bij het actualiseren en aanscherpen van strategie├źn voor het nieuwe programmaplan 2021-2026.

Download

18 mei 2020

Kennispaper Economie ED2050

De Waddenacademie heeft laten onderzoeken welke economische kansen er zijn voor het Eems-Dollard gebied. Daarbij wordt een relatie gelegd met de opgaven van het programma ED2050. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Decisio.

Download

10 maart 2020

Onderzoek Hydromorfologische ontwikkeling Eems-Dollard

In dit rapport onderzoekt Deltares de effecten van zeespiegelstijging op het Eems-Dollard estuarium, in opdracht van Rijkswaterstaat. Het onderzoek sluit aan op het onderzoek naar de effecten van zeespiegelstijging op de Waddenzee.

Download

25 november 2019

Monitoringsrapportage 2018 ED2050

De eerste monitoringsrapportage geeft een goed beeld van de natuur, de projecten en het programma ED2050 in 2018.

Download

11 april 2019

Streefbeeld gezamenlijke Duits-Nederlandse ecologische strategie voor sedimentmanagement in de Eems-Dollard

Download
Bekijk de video van: Animatie Programma Eems-Dollard 2050

21 september 2018

Animatie Programma Eems-Dollard 2050

Bekijk de video van: Dubbele Dijk, animatiefilm

17 juli 2018

Dubbele Dijk, animatiefilm

18 mei 2018

Slib en primaire productie in het Eems-estuarium

Een samenvatting van vier jaar meten, modelleren, kennis bundelen en verwerven. Een verkennend onderzoek naar de slibhuishouding in het Eems-estuarium, waarbij de relatie van slib met de primaire voedselproductie (primaire productie door algen in de waterkolom en op de droogvallende platen) wordt aangegeven.

Download