Home » Bouw getijdenduiker Dubbele Dijk begint in augustus

25 juli 2023

Bouw getijdenduiker Dubbele Dijk begint in augustus

Begin augustus start de aannemer met de aanleg van de getijdenduiker in de zeedijk bij Bierum. De werkzaamheden aan de dijkdoorgang gaan anderhalf tot twee jaar duren. Om ongelukken te voorkomen wordt de dijkweg tussen de NAM-locatie en het strand van Bierum afgesloten voor fietsers en wandelaars. Van 31 juli 2023 tot 1 april 2025 wordt het verkeer omgeleid via Uiteinde, Bierum en Hoogwatum. Het strand blijft wel toegankelijk. 

De Dubbele Dijk bij Bierum bestaat uit een hogere zeedijk en een lagere dijk landinwaarts, die samen beschermen tegen overstromingen. Wanneer de getijdenduiker klaar is, komt het gebied tussen de twee dijken onder invloed van eb en vloed te staan. Door de getijdenwerking kan er slib uit de Eems bezinken en brakwaternatuur ontstaan. Het zoute water maakt ook zilte landbouw en aquacultuur mogelijk.

Bouwterrein

Op 1 augustus start de inrichting van het bouwterrein. De bouwplaats wordt goed afgeschermd om wad- en trekvogels zo min mogelijk te storen. Om de bouwplaats komt een tijdelijke weg voor het werkverkeer. De stenen aan de buitenkant van de dijk worden voorzichtig weggehaald omdat hierop bijzondere korstmossen groeien. Het werk wordt uitgevoerd door een combinatie van Friso Civiel en Heuvelman Ibis.

Damwanden

Vanaf 7 augustus begint de aannemer met het plaatsen van een bouwkuip in de dijk. Hiervoor worden lange stalen platen de grond in getrild. Dit kan geluidsoverlast en trillingen veroorzaken. De bouwkuip is een tijdelijke, waterdichte constructie die het land beschermt tegen overstromingen. Hierdoor kan de aannemer ook tijdens het stormseizoen veilig doorbouwen in de dijk.

Heipalen

Als de damwanden staan, gaan in november de heipalen de grond in. Ook dit kan geluidsoverlast geven. Vervolgens worden de betonnen wanden en vloeren van de duiker geplaatst. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer oktober 2024. Dan worden de schuiven in de getijdenduiker aangebracht. Deze schuiven gaan dicht bij een te hoge waterstand. Tot slot verwijdert de aannemer de stalen bouwkuip en vult de dijk aan met grond en klei. Ook komt er nog een doorlaat tussen het zuidelijk en noordelijk tussengebied. Naar verwachting wordt de getijdenduiker in het voorjaar van 2025 in gebruik genomen.

Proef

De Dubbele Dijk bij Bierum is een proefproject van het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Onderzocht wordt of de Dubbele Dijk een alternatief is voor het verhogen en verbreden van dijken. Bijzonder aan deze innovatieve dijk is de combinatie van waterveiligheid, natuur, landbouw en recreatie. De pilot maakt deel uit van het meerjarige programma Eems-Dollard 2050. Meer informatie over de Dubbele Dijk en de getijdenduiker staat op de website van de provincie Groningen.

Verhalen en artikelen over dit project