1. Home>
  2. Nieuws>
  3. Eerste Eems-Dollard monitoringsrapportage geeft een goed beeld

25 november 2019

Eerste Eems-Dollard monitoringsrapportage geeft een goed beeld

20 november 2019 – De eerste monitoringsrapportage van programma Eems-Dollard 2050 is aangeboden tijdens het bestuurlijk overleg ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’.
Eerder in oktober stemde de stuurgroep Ecologie en Economie in balans al in met deze monitoringsrapportage. De monitoringsrapportage van 2018 geeft een goed beeld van de toestand van het Eems-Dollard systeem, de voortgang van de projecten en de betekenis hiervan voor de slib-invang en -onttrekking en leefgebieden.

Naar voren komt dat het systeem nog steeds verslibt. Niet alleen het water is extreem slibrijk, maar ook worden de wadplaten steeds slibrijker. Bodemdieren, voornamelijk schelpdieren, nemen sterk af evenals bodemdier-etende vogels zoals duik-eenden en scholeksters. Ook is de totale biomassa vis fors gekelderd.

Tegelijk zijn er goede vorderingen gemaakt met uitvoeringsprojecten. In 2018 zijn diverse projecten in uitvoering genomen, waarbij drie projecten zijn afgerond. Sommige projecten hadden meteen al een effect. Zo was het broedeiland Stern al in de eerste lente een veilig plek voor het visdiefje en Noorse stern om succesvol te broeden. Bovendien werd met de projectrealisatie van Marconi en de klutenplas de rust- en leefgebieden voor wadvogels vergroot. In pilotprojecten is in 2018 meer dan 100.000 ton slib uit het water gehaald. Dit is nog te weinig om de effecten te kunnen meten, maar een goede leerschool om te zijner tijd te kunnen opschalen. De resultaten en effecten van de uitgevoerde projecten geven inzichten en een doorkijkje naar de mogelijke bijdrage aan de doelen van ED2050. Daarom worden de projectresultaten en effecten meegenomen bij de programmering voor 2020-2025 van ED2050.

Hoewel we veel hebben geleerd van de eerste monitoringsrapportage zijn sommige systeemrelaties en effecten onbekend; daarvoor is nader onderzoek nodig. Voortzetting van de metingen zal ons leren welke impact de projecten en hun vervolg zullen hebben op het Eems-Dollard estuariumsysteem.

Monitoringsrapportage 2018 ED2050_DEF (1)

Altijd als eerste op de hoogte

Verhalen en artikelen over dit project

06 november 2019