Home » Europese aandacht voor de Eems-Dollard
Bekijk foto's

10 juli 2018

Europese aandacht voor de Eems-Dollard

Onlangs brachten leden van de Europese Commissie een bezoek aan de Eems-Dollard. Het Programma Eems-Dollard 2050 krijgt subsidie van LIFE IP Deltanatuur, een subsidieprogramma van de Europese Unie, om de samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders en bedrijven te faciliteren.

De commissieleden konden bij de kleirijperij en de klutenplas zien dat een goede samenwerking vruchten afwerpt: het waterschap Hunze en Aa’s heeft behoefte aan klei voor de dijkversterking en het estuarium kampt met een teveel aan slib. Groningen Seaports en Het Groninger Landschap kunnen slib leveren dat vervolgens gerijpt wordt in kleirijperijen. De provincie Groningen en Rijkswaterstaat faciliteren deze samenwerking en kennisconsortium EcoShape helpt als deskundige om het slib zo optimaal mogelijk tot klei te laten rijpen. De klei wordt gebruikt voor de Brede Groene Dijk. In plaats van traditionele dijkversterking met asfalt, wordt de dijk hier versterkt met eigen klei. In de kwelder voor het beoogde dijkvak is klei afgegraven voor de kades van een tweede kleirijperij. Door deze afgraving is een plas ontstaan met een broedeiland voor kluten. Deze vogels hebben het zwaar in het Waddengebied; er zijn steeds minder geschikte broedplaatsen beschikbaar. Al in het eerste jaar hebben zo’n 250 kluten het eiland weten te vinden.

Omdat in het Programma Eems-Dollard 2050 ook met Duitsland samengewerkt wordt, hebben wij ook het Emssperrwerk in het Duitse Gandersum bezocht. De Duitse collega’s verkennen op dit moment of het bouwwerk, dat dienst doet als stormvloedkering, ook benut kan worden om het slibprobleem in de Eemsrivier op te lossen. Als bij vloed de poorten van het Sperrwerk worden gesloten kan de vloedgolf niet in de rivier komen en daarmee ook geen sediment stroomopwaarts meenemen. Nederland kijkt met grote belangstelling naar deze ideeën. Want uiteindelijk kunnen we de verbetering van de natuur in het Eemsestuarium alleen samen bereiken.

Verhalen en artikelen over dit project