Home » Grootste sternenkolonies Waddenzee op broedeiland in Eems
Luchtfoto vogelbroedeiland Stern in de EemsBekijk foto's

17 mei 2023

Grootste sternenkolonies Waddenzee op broedeiland in Eems

Sinds de aanleg in 2017 is vogeleiland Stern in de Eems uitgegroeid tot een belangrijk broedgebied voor trekvogels als de noordse stern en visdief. In 2022 broedden er 945 paar visdieven. Ook de noordse stern deed het goed met 144 broedparen. Daarmee herbergt het broedeiland voor beide soorten de grootste kolonies van de Waddenzee. Dit blijkt uit metingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van de provincie Groningen. Het eiland is in beheer bij Natuurmonumenten, die het jaarlijks voorafgaand aan het broedseizoen geschikt maakt voor de broedende sterns.

Het broedeiland voor de kust van Bierum is nu een van de beste broedplekken in het Waddengebied. In 2022 broedde ruim 30 procent van alle visdieven en noordse sterns in de Wadden op het eiland Stern. In vergelijking met andere kolonies in het Waddengebied was het broedsucces van de visdief goed (gemiddeld ruim 1 jong per paar) en van de noordse sterns redelijk (gemiddeld 0,7 jong per paar).

Vos

In 2021 wist een vos het eiland in de loop van het broedseizoen te bereiken en veel jonge sterns te doden. Vanwege de grote impact op de kolonies bedreigde vogels heeft de provincie Groningen een ontheffing verleend voor bestrijding van vossen rond het broedeiland. Daarnaast is een verbeterd elektrisch raster geplaatst om de vos weg te houden van de eieren en kuikens. Dit lijkt effectief, want er zijn in 2022 geen vossensporen binnen de omheining aangetroffen. Wel wist een vos enkele keren de rand van het eiland te bereiken, maar nu zonder sternenkuikens te doden.

Bedreigd

Met de aanleg van een nieuw, veilig broedeiland van 2 hectare werd een groot deel van de sterns uit de Eemshaven weggelokt. Vóór 2018 veroorzaakten de broedende vogels daar veel overlast op de bedrijventerreinen. Bovendien was het industrieterrein voor de vogels zelf ook allesbehalve veilig. Zo vlogen er jaarlijks sterns tegen de windmolens en hoogspanningslijnen. Het eiland is een van de maatregelen van het programma Eems-Dollard 2050 om de natuur in het gebied te herstellen. De afgelopen jaren wisten steeds meer wadvogels het broedeiland in de Eems te vinden. In 2022 broedden er vijftien vogelsoorten, waaronder de bedreigde bontbekplevier, noordse stern en visdief. De talrijkste broedvogel is de kokmeeuw met ruim 1500 paar. Lees hier het Sovon-rapport over broedeiland Stern.

Klaar voor nieuw broedseizoen

Goed natuurbeheer is belangrijk om het broedeiland geschikt te houden voor sterns en plevieren. Sterns hebben een sterke voorkeur voor leefgebieden met een kale bodem, terwijl het eiland de afgelopen jaren steeds meer begroeid raakte. In 2022 heeft Natuurmonumenten daarom het eiland weer kaal gemaakt en voor het begin van dit broedseizoen verder geschikt gemaakt voor broedende sterns.

Verhalen en artikelen over dit project