Home » Hunze en Aa’s wil kust laten meegroeien met stijgende zeespiegel
Luchtfoto van de laag gelegen Groote Polder aan de Eems (foto ED2050 / Eemsdelta Drones)

28 november 2023

Hunze en Aa’s wil kust laten meegroeien met stijgende zeespiegel

Aan de Eems-Dollard kust is een andere manier van kustverdediging nodig. Dijken alleen zijn niet voldoende om het gebied in de toekomst te beschermen tegen het water. Naast het versterken en verhogen van de zeedijk moeten we een brede zone langs de kust laten meegroeien met de stijgende zeespiegel. Net zoals dat vroeger ook gebeurde. Dit is de kern van de kustvisie van het waterschap Hunze en Aa’s, een van de partners van het programma Eems-Dollard 2050.

Zeespiegel stijgt, bodem daalt

In de visie houdt het waterschap rekening met een zeespiegelstijging van tussen de 50 en 120 centimeter in 2100 en tussen de 2,5 en 5 meter in 2300. Daarnaast speelt het probleem van bodemdaling door gaswinning en veenoxidatie. Hierdoor ontstaat een steeds groter verschil in hoogte tussen zee en land. Dit leidt tot allerlei problemen. Zo kan de dijk instabiel worden door kwel. Ook nemen de gevolgen van een dijkdoorbraak toe. Een ander probleem is vernatting en verzilting van laaggelegen gronden.

Klei van dichtbij

In de kustvisie staan maatregelen waarmee het waterschap wil zorgen dat toekomstige generaties in het gebied kunnen blijven wonen en werken. De belangrijkste maatregelen zijn: het ophogen van de kustzone, het stimuleren van kwelders en het versterken van de dijk met klei van dichtbij. Het waterschap wil deze maatregelen bespreken met andere overheden en partijen.

Klimaatrobuuste kust

Door het ophogen van gronden ontstaat een kustzone die beter bestand is tegen de effecten van klimaatverandering, oftewel een ‘klimaatrobuuste’ kust. Kwelders zijn daarbij belangrijk in onze kustverdediging. Ze breken de golven voordat deze op de dijk slaan. En dankzij de natuurlijke aanwas van slib, groeien kwelders mee met de zeespiegel.

Brede Groene Dijk

Bestuurder Inge Eshuis van Hunze en Aa’s: “Naast deze aanpassingen blijven we natuurlijk ook onze dijken ophogen en versterken. Waar mogelijk kiezen we voor een Brede Groene Dijk. Dit is een dijk zonder asfalt en steen, die past binnen het landschap en kan meegroeien met de zeespiegel. Voor het versterken van de dijken en het ophogen van de gronden maken we zoveel mogelijk gebruik van slib uit de Eems-Dollard. Zo werken we ook aan herstel van de natuur in de Eems-Dollard.’

Drie kustgebieden

De kustzone bestaat volgens het waterschap uit deelgebieden.

  1. Het eerste deelgebied ligt rond de Dollard. Langs de Dollard zet het waterschap in op de aanleg van de Brede Groene Dijk en binnendijkse kleirijperijen.
  2. Het tweede gebied ligt rondom Termunten. Een van de laagstgelegen gebieden van Nederland, direct achter de dijk. Daardoor spelen hier problemen van vernatting en verzilting. Hier wil het waterschap de dijk versterken, de laaggelegen polder en landbouwgronden polder ophogen en buitendijks kwelders ontwikkelen.
  3. Het derde gebied ligt rond chemiepark Delfzijl. Dit gebied is in het verleden al opgehoogd. Wel moet hier de dijk versterkt worden. Zo mogelijk worden kwelders aangelegd en bij nieuwe ontwikkelingen de grond verder opgehoogd.

Lees meer over de kustvisie op de website van waterschap Hunze en Aa’s.

Verhalen en artikelen over dit project