Home » Intentieverklaring voor meegroeiende kust
Foto van de buitendijkse kwelder langs de Dollarddijk bij Polder Breebaart en de Punt van Reide. Foto Geert Job Sevink

21 juni 2024

Intentieverklaring voor meegroeiende kust

Tijdens de vergadering van de Stuurgroep Ecologie en Economie in Balans in de Eemsdelta werd op 12 juni de intentieverklaring getekend voor de meegroeiende kust. Door een meegroeiende kust te realiseren, dragen de samenwerkende partijen bij aan een versterking van de landbouw, natuur, waterveiligheid en leefbaarheid in de kustzone van de Eems-Dollard. Uitgangspunt is dat het baggerslib uit de haven van Delfzijl en de Eemshaven niet meer opnieuw verspreid wordt, maar nuttig toegepast wordt op land.

Het programma Meegroeiende Kust heeft de intentie drie maatregelen in samenhang verder uit te werken tot haalbare plannen:

  1. Ophogen van lage landbouwgronden met gebaggerd havenslib
  2. Inrichten van binnendijkse kleirijperijen om slib uit de omgeving te rijpen tot klei voor dijkenklei
  3. Meer ruimte bieden voor de natuurlijke ontwikkeling van het estuarium door een nieuw binnendijks leefgebied te creëren waar sediment kan bezinken.

Samenwerkende partijen

De intentieverklaring werd ondertekend door de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Eemsdelta, gemeente Oldambt, Groningen Seaports, Stichting Het Groninger Landschap,  Natuur en Milieufederatie Groningen en LTO Noord.

Veelgestelde vragen

We hebben een lijst veelgestelde vragen samengesteld, een speciaal voor bestuurders en een voor landbouwers.

Verhalen en artikelen over dit project