Home » Landbouwgrond ophogen met slib uit de Eems-Dollard

02 februari 2021

Landbouwgrond ophogen met slib uit de Eems-Dollard

Binnenkort hogen we bij Borgsweer een perceel landbouwgrond op met slib uit de Eems-Dollard. Het is een proef, waarbij we werken naar een betere bodem, vruchtbaardere landbouwgrond én minder slib in de Eems-Dollard. In dit onderzoek kijken we of het op grote schaal kan worden toegepast.

Beperken bodemdaling

Het perceel is nu laag gelegen. Onder een dunne laag zware klei ligt een veenlaag die langzaam oxideert. Hierdoor daalt de bodem nog verder en wordt het perceel steeds natter. Door deze grond op te hogen met ongeveer 70 cm slib, zal het veen minder snel oxideren. Bovendien is de verwachting dat dit perceel in de toekomst betere resultaten oplevert voor de landbouw, omdat het slib een lichtere, vruchtbare grond wordt.

Zout slib ontzilten

Het slib is onderzocht en mag verwerkt worden op landbouwgrond. De grond is na ophoging niet direct bruikbaar als landbouwgrond. Het zoute slib wordt voor het op het land wordt gebracht, ontzilt door het te mengen met zoet water. Het moet een aantal jaren liggen en ontwateren, voor het geschikt is voor landbouw.

Mindere troebele Eems-Dollard

Een ander doel van het proefproject is het verminderen van de grote hoeveelheid slibdeeltjes in de Eems-Dollard. Deze slibdeeltjes zorgen ervoor dat het water troebel is, de ecologie steeds verder verslechtert en het moeilijker wordt voor allerlei dieren om hier te leven. Het ophogen van landbouwgrond is één van de mogelijkheden om het overmatige slib nuttig toe te passen.

Samenwerken voor meer kennis

Dit proefproject is een samenwerking van maatschap Noordam-Ten Have uit Borgsweer, Rijkswaterstaat, provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s en Groningen Seaports. We gebruiken de opgedane kennis en ervaringen van ophogingsprojecten in Duitsland en kennis die is opgedaan in de Kleirijperij aan de Valgenweg. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Eems Dollard 2050. Het Waddenfonds financiert een groot deel.

Verhalen en artikelen over dit project