Home » Onderzoek naar economische kansen Eems-Dollardgebied gereed

18 mei 2020

Onderzoek naar economische kansen Eems-Dollardgebied gereed

In opdracht van het programma Eems-Dollard 2050 heeft de Waddenacademie de economische kansen voor het Eems-Dollard gebied laten onderzoeken. Welk perspectief is er voor de landbouw, industrie, recreatie en toerisme, duurzame energie, klimaat en waterveiligheid in onze regio? En welke economische kansen liggen er voor de verschillende ED2050-projecten, zoals de kleirijperij en Dubbele Dijk?

In het Programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven samen om de natuur te herstellen, te zorgen voor waterveiligheid en tegelijkertijd kansen en mogelijkheden te creëren voor de economie. Het programma is een adaptief programma met een looptijd tot 2050 dat is opgeknipt in tranches van vijf jaar. Inmiddels zijn binnen de eerste tranche veertien projecten en pilots in uitvoering genomen.

 

Van pilots naar opschaling

In de eerste tranche lag de focus vooral op verkennen en pilots; in de tweede tranche zal het vooral gaan om de opschaling ervan. Voor een goede invulling van de tweede programmafase is het daarom belangrijk antwoord te krijgen op de vraag hoe met de opschaling van de pilots kan worden ingespeeld op de economische opgaven in het gebied, en andersom. Wat zijn de kansrijke ontwikkelrichtingen?

 

Input voor tweede fase

Het rapport bevat een aantal conclusies en aanbevelingen over de meest kansrijke economische sectoren, in relatie tot de opgaven vanuit het programma ED2050. De kennispaper economie is input voor besluitvorming over het programma van de volgende tranche (2021-2026).

Rapporten over dit onderwerp

Kennispaper Economie ED2050

Onderzoek in opdracht van het programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollardgebied in relatie tot de opgaven vanuit het programma Eems-Dollard 2050, uitgevoerd door onderzoeksbureau Decisio Download

Meer rapporten

Verhalen en artikelen over dit project