1. Home>
  2. Nieuws>
  3. Ontwikkelingen dubbele dijk

23 oktober 2019

Ontwikkelingen dubbele dijk

Op 9 augustus stuurde het projectteam Eems-Dollard 2050 een brief naar omwonenden over de stand van zaken rond de dubbele dijk.

Datum : 9 augustus 2019
Documentnr. : 2019-073464
Dossiernummer  : K2354
Behandeld door : A. Takens
Telefoonnr. : (050) 316 41 18
Onderwerp : Ontwikkelingen Dubbele Dijk
Geachte heer, mevrouw,
Begin februari van dit jaar heeft u van ons een brief ontvangen over de verschillende ontwikkelingen die plaatsvonden voor het aanleggen van de Dubbele Dijk. In deze brief leest u de laatste ontwikkelingen.
Dijkversterking
Zoals u misschien wel heeft gezien is de aannemer begonnen aan de afwerking van de dijken. De werkzaamheden lopen op schema en zijn zoals gepland op 1 januari 2020 afgerond. Over de invulling van het gebied tussen de beide dijken is ook nieuws te melden.
Aanbesteding exploitatie
De aanbesteding van de exploitatie van het noordelijk deel van het tussengebied heeft niet geleid tot inschrijvingen die voor gunning in aanmerking kwamen. Wel zijn er veel enthousiaste reacties gekomen van partijen die hier graag iets willen doen met de ontwikkeling van zilte landbouw, reguliere landbouw of aquacultuur. Op dit moment onderzoeken we of en hoe wij samen tot een invulling van het noordelijke deel van het tussengebied kunnen komen.
Tijdelijk beheer
Totdat duidelijk is wat de bestemming wordt van het tussengebied zitten we niet stil. Zo leggen we een afrit aan vanaf de dijk naar het tussengebied. In het hele gebied liggen veel oude delen van drainagebuizen, deze worden verwijderd zodat we er later geen last meer van hebben. Verder zorgen we voor een goede afwatering en zijn we voornemens om het noordelijk deel landbouwrijp te maken. We zouden graag voorlopig een zaadmengsel van vlinderbloemigen (bijvoorbeeld luzerne, lupine en klaver) zaaien om de bodem te verbeteren en onkruid zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is ook nog eens goed voor insecten en vogels.
Het overtollige water uit het noordelijk deel stroomt richting het zuidelijk deel. Zo wordt dit deel natter en aantrekkelijker voor vogels. Natuur- en milieuorganisaties denken met ons mee om deze tijdelijke inrichting zo gunstig mogelijk voor de natuur te laten zijn. Waarbij steeds rekening wordt gehouden met het voorkomen van nadelige effecten voor de dijk en naar de directe omgeving.
Ontwerp inpassingsplan Dubbele Dijk
Tot begin mei kon gereageerd worden op het voorontwerp Inpassingsplan. We betrekken deze reacties bij de voorbereiding van de volgende fase: het ontwerp inpassingsplan. Dit ontwerp inpassingsplan ligt ook zes weken ter inzage. Anders dan eerder aangekondigd wordt het ontwerp pas ter inzage gelegd, wanneer er meer duidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van het noordelijk deel van het tussengebied. Dit zal eind dit jaar zijn. Aquacultuur en zilte teelten blijven hiervoor nog wel steeds het uitgangspunt en de voorwaarden van het voorontwerp blijven gelijk.
Kamille
Dit voorjaar veranderde het gebied tussen de beide dijken spontaan in een bloeiende en geurende kamillezee. Dit was ook voor ons een verrassing! Inmiddels is de kamille geoogst. De geoogste bloemen worden gedroogd en geschoond. De afdeling groenonderhoud van de provincie gebruikt het zaad volgend jaar om de bermen langs de provinciale wegen in te zaaien. Goed voor de bijen!
Dijken en vleermuizen
Voor vleermuizen zijn dijken een bron van voedsel. In de luwte van de dijk zijn dansmuggen en andere insecten te vinden die voor vleermuizen van levensbelang zijn voor een goede leefomgeving. De Dubbele Dijk ligt binnen het foerageergebied van de tweekleurige vleermuis, een in Nederland zeer zeldzame soort. Van deze soort zijn in Nederland slechts 3 kolonies bekend, waarvan 1 in Spijk en 1 in Bierum. Als de Dubbele dijk af is, is de verwachting dat er meer (niet stekende) dansmuggen in het gebied gaan voorkomen. Deze dansmuggen komen vooral voor op de grens van zoet en zout water en vormen een belangrijke voedselbron voor vleermuizen. We monitoren de komende tijd hoeveel en welke vleermuizen hier voorkomen.
Meer Informatie?
Heeft u na het lezen van deze brief vragen, stel ze ons gerust. U kunt terecht bij de volgende mensen:
• Nienke Vermaak, projectleider Dubbele Dijk provincie Groningen, n.j.vermaak@provinciegroningen.nl, telefoon: (050) 316 40 57.
• Silvia Mosterd, omgevingsmanager dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, het waterschap Noorderzijlvest, s.mosterd@noorderzijlvest.nl, telefoon: (050) 304 89 13.

Altijd als eerste op de hoogte

Verhalen en artikelen over dit project