1. Home>
  2. Dit doen we

Dit doen we

We beschermen en herstellen de bijzondere natuur in de Eems-Dollard. Dit doen we door het water minder troebel te maken en nieuwe leefgebieden langs de randen van het estuarium aan te leggen. Vogels, vissen en bodemdieren weten deze kwelders, broedeilanden, hoogwatervluchtplaatsen en getijdenpoelen goed te vinden. Door deze ecologische maatregelen wordt de natuur sterker en ontstaat tegelijk ruimte voor recreatie en bedrijvigheid. Ook het aanpassen van de kustgebied aan klimaatveranderingen zoals zeespiegelstijging is belangrijk.

In de periode 2021-2026 werken we via zeven strategieën:

  1. Onttrekken en nuttig toepassen slib: we halen structureel grote hoeveelheden slib uit de Eems-Dollard en gebruiken we dit slib op het land.
  2. Buitendijkse slibinvang en leefgebieden: we leggen buitendijks luwe zones aan waar slibdeeltjes kunnen bezinken en onderwaterdieren, vissen en vogels kunnen leven.
  3. Binnendijkse slibinvang en leefgebieden: langs de kust leggen we natuurgebieden aan om de harde overgang tussen zee en land en tussen zoet en zout  te verzachten.
  4. Slimmer baggeren en storten: we verkennen of een andere manier van baggeren en slib storten de troebelheid vermindert en leefgebieden behoudt die verloren dreigen te gaan door zeespiegelstijging.
  5. Broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen: we monitoren de huidige broedplekken en hoogwatervluchtplaatsen en verkennen of uitbreiding hiervan nodig is.
  6. Verbeteren kwaliteit bodem en onderwaterleven: we onderzoeken of het mogelijk is om schelpdieren terug te krijgen in de Eems-Dollard en het onderwaterleven te herstellen.
  7. Natuurbeheer binnen- en buitendijks: we gaan nieuwe ontwikkelde natuurgebieden beter beschermen door deze vanaf het begin te beheren en hierover duidelijke afspraken te maken.

Naast onze ecologische strategieën werken we ook aan:

  • Samenwerking met Duitsland
  • Kennisontwikkeling en monitoring