Home » Over het programma » Dit doen we » 2. Buitendijkse slibinvang en leefgebieden

2. Buitendijkse slibinvang en leefgebieden

Pionierkwelder bij Delfzijl

We zorgen dat de Eems-Dollard minder troebel wordt en het ecosysteem kan herstellen. Daarvoor leggen we aan de buitenkant van de Dollarddijk luwe zones aan, waar telkens een laagje slib achterblijft door eb en vloed. Door deze natuurlijke slibinvang wordt het water minder troebel en neemt de algengroei toe. Vissen en bodemdieren krijgen zo meer voedsel.

Ook kunnen op die slibrijke plekken natuurlijke leefgebieden ontstaan, zoals kwelders en broedeilanden. Onderwaterdieren, vissen en kustvogels kunnen hier voedsel vinden, schuilen en broeden. Zo legden we de afgelopen jaren succesvol een kluteneiland en pionierkwelder aan. We bereiden nu een grotere praktijkproef voor slibinvang en kwelderontwikkeling voor. Deze pilot komt in een gebied van maximaal 100 hectare in de Dollard. Ook onderzoeken we of het gebied mee kan groeien met de zeespiegelstijging. In 2021 wordt besloten over de uitvoering van de pilot Buitendijkse slibsedimentatie.

Met proefprojecten doen we ervaring op en monitoren we de slibinvang en ontwikkeling van de kwelders en natuur. Als de pilots succesvol blijken, verkennen we of uitbreiding of herhaling op een andere plek mogelijk is. Die opschaling is nodig om uiteindelijk voldoende slib uit de Eems-Dollard te laten bezinken.

 Wat gaan we doen?

Betrokken partijen en trekker

Rijkswaterstaat is de trekker van deze strategie en Floris van Bentum het aanspreekpunt.

Andere betrokken partijen zijn: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Eemsdelta, Groninger Landschap, particuliere grondeigenaren en gemeente Oldambt.