Home » Over het programma » Ecologie & Economie in balans (E&E)

Ecologie & Economie in balans (E&E)

Ecologie & Economie in Balans is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen, Rijk, provincie Groningen en gemeenten in de Eemsdelta.

Gezamenlijk streven de partijen naar een duurzame toekomst voor het gebied: waar het economisch voor de wind gaat en waar je ecologisch kunt genieten van de bijzondere natuur.

Ambities

De partijen die samenwerken in E&E hebben de volgende ambities:

  • Vroegtijdig en structureel overleg in plaats van procederen
  • Meer ruimte voor duurzame economische groei in de Eemshaven en Delfzijl
  • Actieplan voor verbetering van natuur in het Eems-Dollard-estuarium
  • Ontwikkelen van regionaal milieubeleid voor vermindering van milieudruk
  • Onderhoudswerkzaamheden slimmer doen, zodat de natuur profiteert
  • Bedrijven verduurzamen hun productie

Historie

In 2009 is het project ’Ecologie & Economie in balans’ gestart, vanuit de wens om met de partijen rond de haven- en industrieterreinen in de Eemsdelta te komen tot een nieuwe manier van samenwerken. De gezamenlijke missie – het bereiken van een gezonde balans tussen de ecologie, de leefomgeving en de economische ontwikkelingen in de Eemsdelta – werd uitgewerkt in streefbeelden voor het jaar 2030.

Met de intentieverklaring van 2012 werd de eerste fase van het project afgerond, waarin gezamenlijke kennisontwikkeling een belangrijke rol speelde. Dit leidde tot een mooi vertrekpunt voor het vervolg: een duidelijke doelstelling gebaseerd op een gedeelde analyse.

Wat doet E&E


Agenderen van schurende onderwerpen
We geven binnen E&E de ruimte aan het bespreken van actuele schurende vraagstukken op het grensvlak van ecologie en economie. Zo voeren we bijvoorbeeld het gesprek over onderwerpen als biomassa en stikstof.

Scenariostudie
Delfzijl Zuid-Oost is constant in ontwikkeling. We hebben de kansen en keuzemogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied op de lange termijn met elkaar in verband gebracht middels een scenariostudie. Aan de hand hiervan wordt gekeken hoe E&E verschillende activiteiten en opgaven in het gebied in samenhang kan organiseren.

Actieve bijdrage stikstof
Sinds november 2019 levert E&E een actieve bijdrage aan het gesprek over de stikstofproblematiek met werksessies en onderzoek. De urgentie voor het perspectief vanuit verschillende sectoren op het probleem en de oplossing daarvan staat nog steeds overeind. Om die reden blijft E&E haar ideeën voor oplossingen aanscherpen en delen. Daarnaast is E&E een klankbord voor de Groninger Aanpak voor Stikstof.

Professionaliseren ecologische plus
In 2015 hebben de natuur- en milieuorganisaties, Groningen Seaports en de Provincie Groningen afspraken gemaakt over de ecologische plus. Van bedrijven wordt een extra inspanning gevraagd om natuur en milieu te respecteren en waar nodig te verbeteren. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Deze afspraken zijn geborgd in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl die in 2017 vastgesteld is door Provinciale Staten. Inmiddels hebben met name Groningen Seaports en de Natuur- en Milieufederatie Groningen samen ervaringen opgedaan met het faciliteren en realiseren van deze ecologische plus. Het in beeld brengen van de resultaten hiervan is tot nu toe onderbelicht gebleven. De komende periode maken de partijen inzichtelijk wat de ecologische plus tot nu toe heeft opgeleverd en kijken we naar de kansen voor de komende periode.

Programma Eems-Dollard 2050 in relatie tot E&E

De E&E ambitie ‘Actieplan voor de verbetering van de natuur’ heeft vorm gekregen in het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050). Binnen de goede overlegstructuren van E&E hebben natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en overheden hier afspraken over gemaakt. En is er het vertrouwen ontstaan dat die afspraken ook waargemaakt worden.

De natuur- en milieuorganisaties hebben daardoor niet geprocedeerd tegen het verdiepen van de vaargeul in de Eems. Dit is een goede zaak voor de economische bedrijvigheid in het gebied. Daar stond tegenover dat Eems-Dollard 2050 met concrete maatregelen zou komen om slibdeeltjes uit de Eems te halen. Minder vertroebeling van de Eems is immers beter voor de natuurwaarden. Zo snijdt het mes aan beide kanten: economie en ecologie.

Duurzame ontwikkelingen

Het Programma ED2050 gaat inmiddels als zelfstandig programma door het leven. De overlegstructuur van E&E gaat ook gewoon door. Zo blijven alle betrokken partijen met elkaar in gesprek en groeit het wederzijds begrip. Een belangrijke voorwaarde voor duurzame ontwikkelingen in het gebied!

Voor meer informatie of vragen mail naar: eeinbalans@provinciegroningen.nl