1. Home>
  2. Ecologie & Economie in balans (E&E)

Ecologie & Economie in balans (E&E)

Bijna alle relevante organisaties in de Eemsdelta maken deel uit van Ecologie & Economie in Balans (E&E). Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen, Rijk, provincie Groningen en gemeenten in de regio.

Gezamenlijk streven de partijen naar een duurzame toekomst voor het gebied: waar het economisch voor de wind gaat en waar je ecologisch kunt genieten van de bijzondere natuur.

Ambities

De partijen die samenwerken in E&E hebben de volgende ambities:

  • Vroegtijdig en structureel overleg in plaats van procederen
  • Meer ruimte voor duurzame economische groei in de Eemshaven en Delfzijl
  • Actieplan voor verbetering van natuur in het Eems-Dollard-estuarium
  • Ontwikkelen van regionaal milieubeleid voor vermindering van milieudruk
  • Onderhoudswerkzaamheden slimmer doen, zodat de natuur profiteert
  • Bedrijven verduurzamen hun productie

Programma Eems-Dollard 2050 in relatie tot E&E

In bovenstaande opsomming staat een ‘Actieplan voor de verbetering van de natuur’. Dat actieplan heeft vorm gekregen in het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050). Binnen de goede overlegstructuren van E&E hebben natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en overheden hier afspraken over gemaakt. En is er het vertrouwen ontstaan dat die afspraken ook waargemaakt worden.

De natuur- en milieuorganisaties hebben daardoor niet geprocedeerd tegen het verdiepen van de vaargeul in de Eems. Dit is een goede zaak voor de economische bedrijvigheid in het gebied. Daar stond tegenover dat Eems-Dollard 2050 met concrete maatregelen zou komen om slibdeeltjes uit de Eems te halen. Minder vertroebeling van de Eems is immers beter voor de natuurwaarden. Zo snijdt het mes aan beide kanten: economie en ecologie.

Duurzame ontwikkelingen

Het Programma ED2050 gaat inmiddels als zelfstandig programma door het leven. De overlegstructuur van E&E gaat ook gewoon door. Zo blijven alle betrokken partijen met elkaar in gesprek en groeit het wederzijds begrip. Een belangrijke voorwaarde voor duurzame ontwikkelingen in het gebied!