1. Home>
  2. Nieuws>
  3. Projecten>
  4. Pilot Kleirijperij
Bekijk foto's

Pilot Kleirijperij

Project in het kort

Doel:

Met de pilot Kleirijperij onderzoeken we innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor dijkversterking. Het zogenaamde ‘rijpen van klei’ gebeurt op twee verschillende locaties in een Kleirijperij.

Mijlpalen:

Realisatie en inrichting van de pilot: eerste helft 2018 Slib in de depots: tweede helft 2018 Monitoring van het proces van kleirijping: 2019 – 2021 Oplevering klei voor pilot Brede Groene Dijk: 2021

Locatie:

Op twee plaatsen langs de Eems-Dollard komen Kleirijperijen: 1) Delfzijl (Oosterhorn) 2) Kwelder langs de Dollarddijk (Polder Breebaart)

wat we doen:

  • We maken verschillende proefvakken op twee plekken: bij Delfzijl ongeveer 14 hectare en op de kwelder langs de Dollarddijk nog eens 10 hectare.
  • We vullen de proefvakken met slib uit het Zeehavenkanaal (locatie Delfzijl) en Polder Breebaart (locatie kwelder).
  • In de proefvakken passen we verschillende methoden toe om het slib tot klei te laten rijpen. We monitoren de effectiviteit van het rijpingsproces goed.
  • Na ongeveer 3 jaar is de klei klaar en brengen we het materiaal naar de Brede Groene Dijk.
  • We maken een haalbaarheidsstudie (of businesscase) ‘Klei maken van slib’. De kosten en baten worden afgewogen en we kijken naar de risico's. Dat is nodig om - als het proefproject succesvol blijkt – ook op grotere schaal klei in Kleirijperij en te kunnen maken.

Hoe kunnen we van nat, zout slib, dat is gebaggerd in de haven van Delfzijl of afkomstig is uit Polder Breebaart, op een zo efficiënt mogelijke manier klei maken? Klei die geschikt is voor het versterken van dijken. De samenstelling van deze klei moet aan specifieke eisen voldoen. Normaal gesproken wordt geschikte klei voor het versterken van dijken aangevoerd uit gebieden die ver weg liggen. Door gebruik te maken van slib uit de Eems-Dollard, hoeven we het slib niet over zulke grote afstanden te vervoeren en dat is weer beter voor het milieu.

Kleirijpingsstrategieën

Er is nog weinig bekend over de optimale manier om van zout baggerslib geschikte dijkenklei te maken. In de proefvakken van de Kleirijperij experimenteren we daarom met verschillende methoden om het slib te laten rijpen tot klei. Drainage, beplanting, het regelmatig in beweging brengen van het materiaal en het toevoegen van bijvoorbeeld zand zijn manieren die we testen. We onderzoeken en bewaken processen van ontwatering, ontzilting (ontdoen van zout) en oxidatie (verminderen hoeveelheid organisch stof) van het slib.

Samenwerking tussen veel partijen

Bij de uitvoering van de pilot zijn verschillende overheden, natuurorganisaties, kennisinstituten en het bedrijfsleven betrokken. Ze vervullen allemaal een specifieke rol en zetten zich gezamenlijk in om de proef te laten slagen. Op diverse plekken in Nederland en in het buitenland is veel interesse voor de aanpak en de resultaten van de pilot Kleirijperij.

Andere mogelijke toepassingen

We kijken binnen het proefproject ook welke mogelijkheden er zijn voor gerijpte klei in de keramische industrie. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het produceren van bakstenen. Het is de verwachting dat niet alle klei uit de Kleirijperij kan worden gebruikt voor hoogwaardige toepassingen zoals het versterken van dijken. Ongeschikt materiaal kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het ophogen van laag liggende landbouwgronden.

Van proefproject tot grootschalige toepassing

We voeren een haalbaarheidsstudie (of businesscase) ‘Klei maken van slib’ uit. De kosten en baten worden daarin afgewogen en we kijken naar de risico’s. Dat is nodig om de pilots om te kunnen zetten naar projecten op grotere schaal. Wanneer het proefproject een haalbaar concept blijkt te zijn, kan ook het overige deel van de Dollarddijk en wellicht andere dijken in Noord-Nederland met gerijpte klei uit de Eems-Dollard worden versterkt.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Bart Koster

projectleider pilot Kleirijperij

06-15068107

handige documenten

Deelprogramma Nuttig toepassen slib

Download application
Meer documenten

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen