1. Home>
  2. Projecten>
  3. Polder Breebaart
Bekijk foto's

Polder Breebaart

Project in het kort

Doel:

Het natuurgebied Polder Breebaart is sinds de opening in 2001 sterk opgeslibd. Door een duiker in de dijk stroomt het water uit de Dollard vrij het gebied in en uit, waardoor er slib de polder binnenstroomt en bezinkt. Deze sterke sedimentatie is niet goed voor de natuur van het gebied. Daarom halen we al het slib weg. We brengen het naar de Kleirijperij, waar het rijpt tot klei. Deze klei gebruiken we voor de Brede Groene Dijk. Door het slib weg te halen, wordt het veiliger voor vogels om te broeden en ook de vissen kunnen weer rondtrekken. Daarnaast ontstaat hierdoor weer ruimte om nieuw slib te laten bezinken. Een deel van het bestaande vogeleiland wordt 'afgeplagd'. Het getijdengebied wordt groter door een verbinding met de huidige zoetwaterplas. Ook verbeteren we de recreatieve voorzieningen: we vervangen de vogelkijkhut en maken het gebied bereikbaarder voor mindervaliden, er komt een vogelkijkwand en een nieuw wandelpad.

Verwachte einddatum:

Het project wordt uitgevoerd tussen september 2018 en maart 2019

Locatie:

Termunten, bij de Punt van Reide

wat we doen:

  • 100.000 m3 (kub) slib baggeren en transporteren naar de Kleirijperij.
  • We graven een geul tussen het getijdengebied en de zoetwaterplas. Dit is extra gebied waar slib kan bezinken. We leggen een verdiept slibgat aan om te testen of de sedimentatie op een bepaalde plaats geconcentreerd kan worden.
  • We verbreden de geul tussen het vogeleiland en de dijk, zodat roofdieren zoals de vos, niet meer op het eiland kunnen. Een deel van het vogeleiland plaggen we af en maken we met schelpen geschikt als broedgebied voor o.a. de kluut.
  • We herstellen de route die vissen gebruiken om rond te trekken (vismigratie)
  • We vervangen de bestaande vogelkijkhut en maken hem toegankelijk voor mindervaliden, er komt een kijkwand, het polderpad wordt vervangen en we leggen een brug aan over de nieuwe geul naar de zoetwaterplas.

In dit nieuw ingerichte natuurgebied geeft het brakke water de kenmerkende planten en dieren van dit karakteristieke leefmilieu nieuwe kansen. Op de lage, vochtige plekken vind je zeekraal, schorrenkruid en het goudknopje. Ook de bedreigde broedvogels zoals de kluut, de kokmeeuw, visdief en noordse stern weten het gebied in goed te vinden. De polder herbergt de grootste klutenkolonie van Europa. Naast de steltlopers, ganzen en eenden, zijn er nu ook lepelaars en andere bijzondere vogelsoorten te zien.

Groninger Landschap

Het mooie van het programma ED2050 is dat we het noodzakelijke natuurherstel van het Eems-Dollard estuarium niet alleen vanuit natuur aanvliegen, maar ook vanuit het perspectief van kustveiligheid en duurzame economische ontwikkeling van de Groninger havens.

Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Rob Reintsema

projectleider

050 - 313 59 01

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen