1. Home>
  2. Nieuws>
  3. Procesevaluatie programma Eems-Dollard 2050

27 november 2019

Procesevaluatie programma Eems-Dollard 2050

Rijk en regio werken structureel aan ecologische verbetering van het Eems-Dollard estuarium. De aanpak betreft een samenhangende inzet van middelen, maatregelen en onderzoeken op basis van een meerjarig adaptief programma Eems Dollard 2050. Het programma is gestart op 1 juli 2016 en heeft een looptijd tot en met 2020 (enkele pilots lopen langer).

Directe aanleiding voor de evaluatie is de afspraak zoals vastgelegd in het programmaplan 20162020 en is een noodzakelijk instrument voor adaptieve sturing. De uitkomsten van deze evaluatie zijn, naast de monitoringsrapportage en de nog uit te voeren actualisatie van het streefbeeld op de thema’s ecologie & hydromorfologie en economie & omgeving, een belangrijke bouwsteen voor het nieuw op te stellen programmaplan 2021-2026.

Los van de formele kant geven ook de ontwikkelingen in de omgeving (o.a. klimaatverandering) en tussentijdse resultaten aanleiding tot de evaluatie. Na meerdere pilots te zijn gestart komt het programma nu in een overgangsfase richting opschaling van de verschillende pilots, waarbij een integrale benadering met andere opgaven in het gebied zoals bv. klimaatverandering en bodemdaling essentieel is.

Evaluatie ED2050 DEF (1)

Altijd als eerste op de hoogte

Verhalen en artikelen over dit project