Home » Projecten

Hier zijn we aan de slag

Filter op:

Lees meer over:
 • In voorbereiding

IBP-VLOED

In het project VLOED verkennen we het grootschalig gebruik van slib voor de ophoging van lage (landbouw)gronden en de inrichting van kleidepots voor dijkversterking. meer lezen

Lees meer over:
 • In uitvoering

Pilot Kleirijperij

Met de pilot Kleirijperij onderzoeken we innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor dijkversterking. Dit gebeurt op twee locaties. meer lezen

Lees meer over:
 • In uitvoering

Pilot Ophogen landbouwgrond

In de pilot Ophogen Landbouwgrond (POL) onderzoeken we of laag gelegen landbouwgrond een goede bestemming kan zijn van overtollig slib uit de Eems-Dollard. meer lezen

Lees meer over:
 • In uitvoering

Brede Groene Dijk

De Brede Groene Dijk is een duurzame manier van dijkversterking, waarbij we kijken naar mogelijkheden om klei van slib uit de Dollard te gebruiken. meer lezen

Lees meer over:
 • In uitvoering

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

In deze pilot onderzoeken we of de productiviteit van arme zandgronden kan verbeteren door jaarlijks dun laagje slib uit de Eemshaven aan te brengen. meer lezen

Lees meer over:
 • Afgerond

Pilot Persen bouwelementen

We gebruiken slib uit de Eems-Dollard om bouwblokken te persen. We experimenteren met toevoegingen om er sterke, duurzame bouwelementen van te kunnen maken meer lezen

Lees meer over:
 • In voorbereiding

Verkenning buitendijkse slibsedimentatie

In deze pilot onderzoeken we of het mogelijk is buitendijks slib vast te leggen, zodat het water helderder wordt, nieuwe leefgebieden ontstaan en onze kennis groeit. meer lezen

Lees meer over:
 • Afgerond

Marconi buitendijks

Het Marconi-project geeft Delfzijl een nieuw aangezicht. Het centrum krijgt verbinding met de zeedijk, Aan de kust komt meer ruimte voor natuur en recreatie. meer lezen

Lees meer over:
 • In voorbereiding

Groote Polder / Eemszijlen

De ontwikkeling van een kustzone langs de Eems-Dollard, die aangepast is aan klimaatverandering en waar wonen, werken, natuurherstel en recreëren goed samengaan. meer lezen

Lees meer over:
 • In uitvoering

Kleine Polder

De Kleine Polder wordt een natuurgebied met zoet en zout water, waar dieren en planten beter kunnen leven. Ook komen er meer recreatievoorzieningen. meer lezen

Lees meer over:
 • In uitvoering

Pilot Dubbele Dijk

Deze innovatieve dijk maakt deel uit van de dijkversterking Delfzijl-Eemshaven en combineert waterveiligheid met kansen voor de economie, natuur en recreatie. meer lezen

Lees meer over:
 • Afgerond

Polder Breebaart

De herinrichting van Polder Breebaart moet de natuur herstellen, die achteruitgaat door het vele slib in de Eems-Dollard. Ook wordt het gebied toegankelijker. meer lezen

Lees meer over:
 • Afgerond

Vogelbroedeiland

Door de aanleg van een vogelbroedeiland bij de Eemshaven krijgen de vogels weer een goede plek om te leven en rustig te broeden. meer lezen

Lees meer over:
 • In voorbereiding

Pilot Rifblokken

De pilot Rifblokken draagt bij aan het herstel van schelpdieren in de Eems-Dollard. Aan de harde ondergrond kunnen mossels en oesters zich vastmaken. meer lezen

Lees meer over:
 • Afgerond

Pilot Herstel mosselbanken

De bijna verdwenen mosselbanken in de Eems-Dollard proberen we opnieuw aan te leggen. Mosselen en andere schelpdieren en vissen kunnen hier voedsel en beschutting vinden. meer lezen