1. Home>
  2. Projecten>
  3. Brede Groene Dijk
Bekijk foto's

Brede Groene Dijk

Project in het kort

Doel:

De Brede Groene Dijk is een demonstratieproject van waterschap Hunze en Aa’s. In dit project testen we of de noodzakelijke dijkversterking bij de Dollard met klei en slib uit het gebied kan worden gerealiseerd: in de vorm van een brede groene dijk met grasbekleding. Hiervoor is heel veel klei nodig. In de pilot Kleirijperij (een ander project uit het programma Eems-Dollard 2050) wordt daarvoor slib uit de Dollard gerijpt tot klei.

Verwachte einddatum:

De 1 km lange Brede Groene Dijk is eind 2022 klaar.

Locatie:

Langs de Dollarddijk, ter hoogte van de Carel Coenraadpolder, in de buurt van het Ambonezenbosje.

wat we doen:

  • We onderzoeken hoe we een sterke zeedijk kunnen maken met materiaal uit de omgeving. Voor de kleirijperij is klei gehaald uit de kwelders die ervoor liggen, slib uit polder Breebaart en uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl.
  • Bij het onttrekken van het slib uit de kwelders ontstaat een plas met een eiland (Klutenplas). Dit eiland is ingericht als broedeiland voor kluten en andere wadvogels.
  • In de kleirijperij wordt slib gedroogd, ontzilt en gerijpt tot dijkenklei. Die klei wordt gebruikt voor de versterking van de zeedijk; de Brede Groene Dijk.
  • In eerste instantie wordt op deze manier 1 km zeedijk aangelegd. Na de aanleg wordt deze dijk gedurende een aantal jaren nauwlettend gemonitord (2022-2024).
  • Zijn de resultaten van de toetsing goed, dan is het de bedoeling dat ook de rest van de Dollardijk op deze manier wordt versterkt.

Hoe ver we zijn:

Het klei is uit de kwelders gehaald. Hierdoor ontstond een vogelbroedeiland, de klutenplas. Het slib uit de polder en zeehaven wordt gerijpt in de kleirijperij.

In dit project testen we of we de dijkversterking kunnen uitvoeren met een dijk die gemaakt is van klei en slib uit de Dollard. Hiermee wordt ook de natuur in de Eems-Dollard beschermd.

Daar waar een dijk traditioneel versterkt wordt met steen of asfalt, wordt deze Brede Groene Dijk versterkt met klei. De dijk wordt minder steil dan een normale dijk en krijgt een groen en natuurlijk uiterlijk. De klei die hiervoor gebruikt wordt, komt uit de kleirijperij. De kleirijperij wordt uitgevoerd op twee locaties. In de kleirijperij bij locatie Oterdum rijpen we Eems-Dollard slib uit de haven van Delfzijl tot klei. Door slib uit de Eems-Dollard te halen, maken we het water weer geschikt voor allerlei soorten planten en dieren, waaronder trekvissen.

Naast de kleirijperij bij Oterdum, komt er een kleirijperij bij de Brede Groene Dijk zelf, ter hoogte van de Carel Coenraadpolder. Hier wordt het slib uit de nabij gelegen polder Breebaart gerijpt.  Klei voor de dijk rondom dit kleirijperijdepot komt uit de kwelder zelf. Een kwelder is begroeid land dat direct aan zee grenst en bij storm of hoogwater onder water komt te staan. Op kwelders groeien diverse planten, zoals zeekraal, lamsoor en zeeaster. Kustvogels zoals sterns, meeuwen, scholeksters en kluten zoeken er graag een plekje om hun nest te maken. In de kwelder is een klutenplas gegraven. Midden in dit eiland is een broedeiland aangelegd. Op dit eiland kunnen kluten broeden, zonder gestoord te worden door bijvoorbeeld de vos. De klutenplas is staat in verbinding met de Dollard zodat het slib bij eb en vloed kan in- en uitstromen. Op deze manier werkt de klutenplas als een slibinvang en draagt zo bij aan de vermindering van vertroebeling van de Eems-Dollard.

Waterveiligheid

Door stijging van de zeespiegel en bodemdaling moeten we onze dijken op termijn versterken om zo ook in de toekomst veiligheid tegen hoog water vanuit zee te kunnen garanderen. Met het demonstratieproject Brede Groene Dijk test waterschap Hunze en Aa’s of het mogelijk is om slib uit de Eems-Dollard en klei van de kwelder toe te passen bij de versterking van de Dollarddijk. Ze maken de dijk sterker en dragen tegelijkertijd bij aan bescherming en verbetering van de natuur.

Slibopvang en natuurontwikkeling

Er komen steeds minder vogels en vissen voor in de Eems-Dollard. Een van de oorzaken is dat het zeewater heel erg troebel is. Voor het demonstratieproject Brede Groene Dijk wordt havenslib, slib uit Polder Breebaart en klei van de kwelder gebruikt om de dijk te versterken. Met de klutenplas is er een nieuwe plek op de kwelder om slib op te vangen en een plek voor vogels om te broeden.

Het pilotproject Brede Groene Dijk is een van de onderzoeken binnen de Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken en wordt medegefinancierd door het Waddenfonds.

 

Foto: Waterschap Hunze en Aa’s

 

Groninger Landschap

Het mooie van het programma ED2050 is dat we het noodzakelijke natuurherstel van het Eems-Dollard estuarium niet alleen vanuit natuur aanvliegen, maar ook vanuit het perspectief van kustveiligheid en duurzame economische ontwikkeling van de Groninger havens.

Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Erik Jolink

Projectleider Brede Groene Dijk

0598 - 693249

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen