Home » Projecten » Groote Polder / Eemszijlen
Bekijk foto's Bekijk video

Groote Polder / Eemszijlen

Project in het kort

Status:

Doel:

Het kustgebied van de gemeente Eemsdelta voorbereiden op de toekomst. Dat is het doel van het project Eemszijlen. Een toekomst waarin de zeespiegel stijgt, het land en de akkers achter de dijk dalen en de waterafvoer verandert. Een belangrijk uitgangspunt is een goede balans tussen economie en ecologie en oog voor de leefbaarheid in het gebied. Een van de onderdelen van Eemszijlen is de Groote Polder bij Borgsweer. De plannen moeten Groote Polder voorbereiden op klimaatveranderingen en bijdragen aan versterking van de Waddennatuur, recreatie en leefbaarheid.

Mijlpalen:

Verkenning Kustontwikkeling Eemszijlen: 2020-2022
Afronding verkenningsfase - Februari 2024
Besluitvorming voorkeursbeslissing: februari 2024
Met bewoners in gesprek - April 2024
Starten met de planfase - na afronding gesprekken bewoners

Verwachte einddatum:

Nog onbekend

Locatie:

Groote Polder tussen Termunterzijl en Borgsweer (40 hectare) en centrum van Delfzijl

wat we doen:

  • We onderzoeken wat er moet gebeuren in dit gebied.
  • We gaan in gesprek met de bewoners uit het gebied en gaan samen met hen plannen maken voor de inrichting.
  • We hogen de gronden in de Groote Polder op door deze te laten meegroeien met de zeespiegel. Hiervoor wordt de polder via een duiker verbonden met de Eems, zodat slib op een natuurlijke manier de kustzone kan verhogen.
  • We creëren meer ruimte voor het estuarium met natuurlijke overgangen tussen land en water.
  • We zorgen dat de leefbaarheid in het gebied wordt verbeterd.
  • We verplaatsen de Valgenweg bij Borgsweer.

Hoe ver we zijn:

Tussen 2020 en 2022 is de verkenning 'Kustontwikkeling Eemszijlen' uitgevoerd. Hierbij is breed gekeken hoe er gezamenlijke oplossingen kunnen worden gevonden voor klimaat, natuur, waterbeheersing en beschikbaarheid van zoet water tussen Delfzijl en Termunterzijl. Voor nu starten we met de ontwikkelingen in de Groote Polder. In februari 2024 nam de provincie Groningen met instemming van de betrokken partners de zogeheten 'Voorkeursbeslissing'. Deze ligt vanaf 2 april ter inzage. De andere onderdelen van Eemszijlen worden verder onderzocht op doelmatigheid en haalbaarheid. Vanaf april starten we met diverse inloopmomenten en bijeenkomsten voor de inwoners om hen uitgebreid te informeren en om met hen samen te werken aan een inrichtingsplan voor de Groote Polder.

Achtergrondinformatie

De Groote Polder is een laaggelegen gebied achter de dijk. Nergens in Nederland is het verschil tussen het peil voor en achter de dijk zo groot als hier. De zeespiegel stijgt en het land daalt, en daarom willen de samenwerkende partijen voor de langere termijn een sterker fundament achter de zeedijk ontwikkelen. Het is de bedoeling om de Groote Polder op te hogen door deze te laten meegroeien met de zeespiegel. Hiervoor wordt de polder via een duiker verbonden met de Eems, zodat slib op een natuurlijke manier de kustzone kan verhogen. Zo beschermen we het achterland ook in de toekomst tegen overstromingen.

Daarbij ontwikkelen we aan de binnenkant van de dijk nieuwe Waddennatuur, met natuurlijke overgangen tussen land en water. Verder willen we de recreatiemogelijkheden en de leefbaarheid van het gebied versterken. Dat kan door een groene bufferzone in te richten tussen de industrie en de dorpen.

Lees meer over het project Eemszijlen op de website van de provincie Groningen.

 

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Matthijs Buurman

projectleider Groote Polder

050 - 316 42 58

handige documenten

Er zijn dertien reacties ontvangen op de Kennisgeving Voornemen en Participatie kustontwikkeling Eemszijlen en de bijbehorende startnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het MER. Uit de dertien reacties zijn 61 vragen, zorgen en aanbevelingen gehaald. In deze memo geven we op alle onderdelen een reactie. De resultaten van deze openbare procedure zijn samengevat aan het einde van dit document en worden meegenomen in het verdere verloop van de verkenning.

Meer documenten

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen