Home » Projecten » Pilot Ophogen landbouwgrond
Bekijk foto's Bekijk video

Pilot Ophogen landbouwgrond

Project in het kort

Status:

Doel:

We doen ervaring op met de technische, juridische en financiële haalbaarheid van het ophogen van landbouwgrond in het Groningse veengebied. Het gaat hierbij om laaggelegen gronden, waar veenoxidatie een probleem is. Het kleidek bovenop het veen is niet altijd dik genoeg om het veen te beschermen tegen oxidatie. De nieuwe sliblaag kan zorgen voor een hogere opbrengst, vermindering van veenoxidatie en CO2-uitstoot, en verbetering van de waterhuishouding.

Mijlpalen:

Start uitvoering proefproject: april 2021.

Verwachte einddatum:

Oplevering opgehoogd perceel en beantwoording kennisvragen: eind 2024 / begin 2025.

Locatie:

Pilotperceel van ca. 4 ha ten zuiden van de Borgsweer en de Warvenweg.

wat we doen:

 • We stelden een plan van aanpak op om de haalbaarheid van ophoging van landbouwgrond in het veengebied in beeld te brengen.
 • We verhogen ongeveer 4 hectare laaggelegen landbouwgrond ongeveer 70 cm hoger met zout slib uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl.
 • Dit slib ontzilten en ontwateren we, waarna het moet rijpen tot bewerkbare landbouwgrond.
 • We kijken hoe landbouwgrond met een laag slib erop reageert op inklinking, ontwatering en ontzilting (het minder zout maken). Ook onderzoeken we of de grond geschikt is voor toekomstig agrarisch gebruik.
 • We maken daarbij gebruik van opgedane kennis en ervaringen van al uitgevoerde ophogingsprojecten in Duitsland en uit de kleirijperij.
 • We onderzoeken ook of we dit op grote schaal kunnen uitvoeren in het Groningse veengebied.

Hoe ver we zijn:

In mei 2021 is het eerste slib opgebracht op een landbouwperceel in bij Borgsweer. Direct vanaf de start van de uitvoering is begonnen met het monitoren van het proces van aanbrengen en rijpen van het slib tot landbouwgrond.

De uitvoering van de pilot Ophogen landbouwgrond (POL) bestaat uit deze stappen:

 • het baggeren van baggerslib in het Zeehavenkanaal van Delfzijl;
 • het per schip transporteren van dit slib naar het Oosterhornkanaal; het mengen van het slib en zoetwater in een persleiding;
 • het verpersen hiervan richting het pilotperceel;
 • het opbrengen van het materiaal op het perceel dat omringd is met een perskade.
 • Daarna volgt ontwatering en rijping van het slib tot landbouwgrond.

Dit hele proces monitoren we grondig om te weten te komen hoe dit verloopt en om eventueel bij te kunnen sturen.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Sander Dijk

projectleider pilot Ophogen landbouwgrond en omgevingsmanager Brede Groene Dijk

0598 - 69 36 17

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen