1. Home>
  2. Projecten>
  3. Polder Breebaart
Bekijk foto's

Polder Breebaart

Project in het kort

Doel:

Het natuurgebied Polder Breebaart is sinds de opening in 2001 sterk opgeslibd. Door een duiker in de dijk stroomt het slibwater uit de Dollard de polder in en bezinkt. Deze sterke sedimentatie is niet goed voor de natuur. Daarom halen we al het slib weg. Hierdoor kunnen vogels veiliger broeden en vissen weer rondtrekken. Daarnaast ontstaat ruimte om nieuw slib te laten bezinken. Verder verbeteren we de recreatieve voorzieningen.

Verwachte einddatum:

Het project wordt uitgevoerd tussen september 2018 en begin 2020

Locatie:

Termunten, bij de Punt van Reide

wat we doen:

  • We baggeren 70.000 m3 (kuub) slib en transporteren dit naar de Kleirijperij waar het rijpt tot klei. Deze klei gebruiken we voor de aanleg van de Brede Groene Dijk.
  • We graven een geul tussen het getijdengebied en de zoetwaterplas. Dit is extra gebied waar slib kan bezinken. We leggen een verdiepte slibinvang aan om te testen of het slib dat het gebied instroomt op een bepaalde plaats geconcentreerd kan worden.
  • We verbreden de geul tussen het vogeleiland en de dijk, zodat vossen niet meer op het eiland kunnen komen. Een deel van het vogeleiland plaggen we af en maken we met schelpen geschikt als broedgebied voor onder andere de kluut.
  • We herstellen de route die vissen gebruiken om het gebied in en uit te trekken (vismigratie).
  • We plaatsen een vogelkijkhut die toegankelijk is voor mindervaliden en een kijkwand. We vervangen het polderpad en leggen een brug aan over de nieuwe geul naar de zoetwaterplas.

De verhoogde slibconcentratie van de Dollard bedreigt de vismigratie, broedende vogels en biodiversiteit. De herinrichting van polder Breebaart moet de natuurwaarden herstellen en het gebied beter ontsluiten voor bezoekers.

In dit nieuw ingerichte natuurgebied geeft het brakke water de kenmerkende planten en dieren van dit karakteristieke leefmilieu nieuwe kansen. Op de lage, vochtige plekken vind je zeekraal, schorrenkruid en het goudknopje. Ook de bedreigde broedvogels zoals de kluut, de kokmeeuw, visdief en noordse stern weten het gebied in goed te vinden. De polder herbergt de grootste klutenkolonie van Europa. Naast de steltlopers, ganzen en eenden, zijn er nu ook lepelaars en andere bijzondere vogelsoorten te zien.

Groninger Landschap

Het mooie van het programma ED2050 is dat we het noodzakelijke natuurherstel van het Eems-Dollard estuarium niet alleen vanuit natuur aanvliegen, maar ook vanuit het perspectief van kustveiligheid en duurzame economische ontwikkeling van de Groninger havens.

Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Rob Reintsema

projectleider

050 - 313 59 01

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen