Home » Projecten » Polder Breebaart
Bekijk foto's Bekijk video

Polder Breebaart

Project in het kort

Status:

Doel:

Het natuurgebied Polder Breebaart is sinds de opening in 2001 sterk opgeslibd. Door een duiker in de dijk stroomt het slibwater uit de Dollard de polder in en bezinkt. Deze sterke sedimentatie is niet goed voor de natuur. Daarom halen we al het slib weg. Hierdoor kunnen vogels veiliger broeden en vissen weer rondtrekken. Daarnaast ontstaat ruimte om nieuw slib te laten bezinken. Verder verbeteren we de recreatieve voorzieningen.

Verwachte einddatum:

Het project wordt uitgevoerd tussen september 2018 en eind 2020.

Locatie:

Termunten, bij de Punt van Reide

wat we doen:

  • We baggeren 70.000 m3 (kuub) slib en transporteren dit naar de Kleirijperij waar het rijpt tot klei. Deze klei gebruiken we voor de aanleg van de Brede Groene Dijk.
  • We graven een geul tussen het getijdengebied en de zoetwaterplas. Dit is extra gebied waar slib kan bezinken. We leggen een verdiepte slibinvang aan om te testen of het slib dat het gebied instroomt op een bepaalde plaats geconcentreerd kan worden.
  • We verbreden de geul tussen het vogeleiland en de dijk, zodat vossen niet meer op het eiland kunnen komen. Een deel van het vogeleiland plaggen we af en maken we met schelpen geschikt als broedgebied voor onder andere de kluut.
  • We herstellen de route die vissen gebruiken om het gebied in en uit te trekken (vismigratie).
  • We plaatsen een vogelkijkhut die toegankelijk is voor mindervaliden en een kijkwand. We vervangen het polderpad en leggen een brug aan over de nieuwe geul naar de zoetwaterplas.

Hoe ver we zijn:

Alle bovenstaande geplande activiteiten zijn inmiddels uitgevoerd, waarmee het project eind 2020 afgerond is. De verbinding tussen de zoetwaterplas en het getijdengebied is uiteindelijk in de vorm van een duiker gerealiseerd in plaats van een brug. Dit vanwege eisen de het waterschap stelt aan de stabiliteit van de zeedijk.

Achtergrondinformatie

In dit nieuw ingerichte natuurgebied geeft het brakke water de kenmerkende planten en dieren van dit karakteristieke leefmilieu nieuwe kansen. Op de lage, vochtige plekken vind je zeekraal, schorrenkruid en het goudknopje. Ook de bedreigde broedvogels zoals de kluut, de kokmeeuw, visdief en noordse stern weten het gebied in goed te vinden. De polder herbergt de grootste klutenkolonie van Europa. Naast de steltlopers, ganzen en eenden, zijn er nu ook lepelaars en andere bijzondere vogelsoorten te zien.

Meer informatie

Lees hier meer over de natuur in Polder Breebaart.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Herwin Prins

projectleider Polder Breebaart en Kleine Polder

050 - 313 59 01

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen