Home » Projecten » IBP-VLOED
Bekijk foto's Bekijk video

IBP-VLOED

Project in het kort

Status:

Doel:

In het project VLOED verkennen we het grootschalig toepassen van slib voor de ophoging van laaggelegen (landbouw)gronden en de inrichting van kleirijperijen voor versterking van de Dollarddijk. Uiteindelijk willen we hiermee structureel grote hoeveelheden slib aan de Eems-Dollard onttrekken en het hoogteverschil tussen land en water verkleinen. Ook willen we landbouwgronden voor de toekomst behouden, veenoxidatie en verzilting van landbouwgronden verminderen, de waterhuishouding verbeteren en gewasopbrengst verhogen.

Mijlpalen:

2020: start verkenning.
2022: einde verkenning.

Verwachte einddatum:

2022

Locatie:

We verkennen de laag gelegen gebieden in Oost-Groningen waar bodemdaling en veenoxidatie spelen en gronden bij de Dollarddijk voor de kleirijperijen.

wat we doen:

  • We onderzoeken samen met betrokken gebiedspartners welke opgaven en belangen zij hebben die raken aan het ophogen van landbouwgronden
  • Ook onderzoeken we de gezamenlijke invulling van deze opgaven en belangen (koppelkansen).
  • Verder onderzoeken we de randvoorwaarden voor een gezamenlijke uitvoering (locaties, bodem, teelt, transport, wet- en regelgeving en draagvlak).
  • Tot slot onderzoeken we welke uitvoeringsstrategie we het beste kunnen volgen: waar kunnen we de opschaling het beste starten en hoe?
  • De resultaten van deze verkenning werken we uit in vijf verschillende scenario's, inclusief financiering en besluitvorming over een mogelijk vervolgtraject.

Hoe ver we zijn:

In 2020 is de verkenning gestart.

Binnen het project VLOED (Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard) onderzoeken we of we de landbouw in de kustzone van de Eems-Dollard toekomstperspectief kunnen bieden. Kunnen we de waardevolle (landbouw)gronden voor toekomstige generaties behouden, door de effecten van bodemdaling, veenoxidatie en verzilting tegen te gaan met slib uit de Eems-Dollard? En kunnen we onze zeedijken langs de Dollard geheel versterken met slib? Door slib uit de Eems-Dollard een goede bestemming te geven op land dragen we ook bij aan het ecologisch herstel van het estuarium.

Het onderzoek naar opschaling borduurt voort op de pilots Ophoging landbouwgrond en Kleirijperij. De verkenning wordt gefinancierd door het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP). Kijk voor meer informatie over het project IBP-VLOED op de website van de werkplaats Vitaal platteland en de provincie Groningen. Lees verder op de website van Arcadis over de uitwerking van de verschillende scenario’s.

Kijk hier voor veelgestelde vragen over het ophogen van laag gelegen grond met slib uit de Eems-Dollard

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Albert Vos

Albert Vos

Projectleider VLOED

06-52761559

Interessante verhalen en artikelen