Home » Provincie onderzoekt verzilting grondwater bij Dubbele Dijk

13 oktober 2021

Provincie onderzoekt verzilting grondwater bij Dubbele Dijk

Geeft de aanleg van de getijdenduiker bij de Dubbele Dijk meer kans op verzilting van omliggende landbouwgronden? Is de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende om te voorkomen dat het zoute water doorsijpelt naar het zoete grondwater buiten de Dubbele Dijk? Om antwoord op deze vragen te krijgen doet de provincie Groningen onderzoek naar eventuele verzilting van grondwater bij de Dubbele Dijk.

Deze week worden in het zuidelijk tussengebied grondboringen verricht. Hierdoor krijgen we een beter beeld van het effect van zout water op ondiepere grondlagen. Het onderzoek is nodig voor de aanvraag van een omgevings- en watervergunning voor de getijdenduiker. De resultaten worden in november verwacht. Sweco en Acacia Water voeren het onderzoek uit.

Monitoring

De provincie deelt de onderzoeksresultaten met agrariërs in de omgeving. Zij maken zich zorgen dat de verzilting van landbouwgrond zal toenemen na aanleg van de getijdenduiker in 2022. Daarom wordt sinds 2020 de verzilting van het grondwater bij de Dubbele Dijk gemonitord. Het onderzoek van de provincie maakt gebruik van deze monitoringsgegevens. Verzilting van landbouwgrond is een groeiend probleem aan de Groningse Waddenkust, als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling.

Verhalen en artikelen over dit project