Home » Samenwerking tussen Duitsland en Nederland

30 september 2018

Samenwerking tussen Duitsland en Nederland

De samenwerking en kennisuitwisseling tussen Duitsland en Nederland is belangrijk om positieve resultaten te behalen. Een aanzienlijke groep Duitse gasten kwam naar de conferentie over de Eems-Dollard. Meint Hensmann (Dijkgraaf Rheider Deichacht) vertelt enthousiast over de Nederlandse vorderingen.

“De Eems-Dollard 2050 conferentie was een succesvol grensoverschrijdend evenement. Voor bescherming van de kust worden aan beide zijden van de grens dezelfde doelen nagestreefd en wachten dezelfde nieuwe uitdagingen, zoals zeespiegelstijging. Aan de Nederlandse kant zijn deze doelen en uitdagingen al zichtbaar, zoals het verwijderen van slib, het nuttig toepassen van slib en het aanleggen van polders of kleirijperijen om voorraden klei te creëren voor toekomstige dijkversterking.

De Duitse vertegenwoordigers konden ter plekke zien hoe in Nederland kustbescherming, slib en landbouw op een natuurvriendelijke manier kan worden gerealiseerd, zonder daarvoor waardevolle landbouwgrond op te offeren. We verheugen ons op de samenwerking met de Nederlanders, omdat de klimaatverandering grote uitdagingen met zich meebrengt”.

Verhalen en artikelen over dit project