Home » Over het programma » Dit doen we

Dit doen we

Vanuit het programma ED2050 beschermen en herstellen we de bijzondere natuur in de Eems-Dollard. Dit doen we door het water minder troebel te maken en natuurlijke leefgebieden te versterken. De maatregelen die we nemen moeten klimaatadaptief zijn. Door deze maatregelen wordt de natuur sterker en het land beter beschermd tegen de gevolgen van klimaatveranderingen. Tegelijk ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling en recreatie. 

Onze aanpak

In de periode 2021-2026 werken we aan de hand van de volgende strategieën:

  1. Onttrekken en nuttig toepassen slib: we halen structureel grote hoeveelheden slib uit de Eems-Dollard en gebruiken dit slib op het land.
  2. Buitendijkse slibinvang en leefgebieden: we leggen buitendijks luwe zones aan waar slibdeeltjes kunnen bezinken en onderwaterdieren, vissen en vogels kunnen leven.
  3. Binnendijkse slibinvang en leefgebieden: langs de kust leggen we natuurgebieden aan om de harde overgang tussen zee en land en tussen zoet en zout  te verzachten.
  4. Slimmer baggeren en storten: we verkennen of een andere manier van baggeren en slib storten de troebelheid vermindert en leefgebieden behoudt die verloren dreigen te gaan door zeespiegelstijging.
  5. Broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen: we monitoren de huidige broedplekken en hoogwatervluchtplaatsen en verkennen of uitbreiding hiervan nodig is.
  6. Verbeteren kwaliteit bodem en onderwaterleven: we onderzoeken of het mogelijk is schelpdieren terug te krijgen in de Eems-Dollard en onderwaterleven te herstellen.
  7. Natuurbeheer binnen- en buitendijks: we gaan nieuwe ontwikkelde natuurgebieden beter beschermen door deze vanaf het begin te beheren en hierover duidelijke afspraken te maken.
  8. Samenwerken met Duitsland: naast gezamenlijke overleggen en metingen willen we de samenwerking en kennisuitwisseling met Duitsland intensiveren.
  9. Kennis ontwikkelen en monitoren: we ontwikkelen kennis voor nieuwe projecten en monitoren veranderingen in de Eems-Dollard.

Lees meer over onze maatregelen in het Programmaplan 2021-2026.