Home » Over het programma » Ecologie & Economie in balans

Ecologie & Economie in balans

Ecologie en Economie in Balans (E&E) is een uniek samenwerkingsverband in de Eemsdelta van bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties, landbouw, waterschappen, Rijk, provincie Groningen en drie gemeenten. We streven gezamenlijk naar een duurzame toekomst voor het gebied. Het programma ED2050 maakt deel uit van dit netwerk.

Korte lijnen

Binnen E&E ontmoeten natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden elkaar snel, laagdrempelig en op basis van gelijkwaardigheid. Wij hebben een gemeenschappelijk beeld van de belangen die we delen. Onze werkwijze kenmerkt zich door het organiseren van het samenwerkingsproces en het behalen van gezamenlijke resultaten.

Ambities

  • Vroegtijdig en structureel met elkaar in overleg.
  • Meer ruimte voor duurzame economische groei in Eemshaven en Delfzijl.
  • Actieplan voor verbetering van natuur in Eems-Dollard-estuarium.
  • Ontwikkelen van regionaal milieubeleid voor vermindering van milieudruk.
  • Onderhoudswerkzaamheden slimmer doen, zodat de natuur profiteert.
  • Bedrijven verduurzamen hun productie.

Programma Eems-Dollard 2050 in relatie tot E&E

De ambitie ‘Actieplan voor de verbetering van de natuur’ heeft vorm gekregen in het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050). Natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en overheden hebben hierover afspraken gemaakt. Het vertrouwen is ontstaan dat die afspraken ook waargemaakt worden. De natuur- en milieuorganisaties hebben daardoor niet geprocedeerd tegen het verdiepen van de vaargeul in de Eems. Dit is een goede zaak voor de economische bedrijvigheid in het gebied. Daar stond tegenover dat Eems-Dollard 2050 met concrete maatregelen zou komen om slibdeeltjes uit de Eems te halen. Minder vertroebeling van de Eems is immers beter voor de natuurwaarden. Zo snijdt het mes aan beide kanten: economie en ecologie.

Kijk voor meer informatie op de website Ecologie & Economie in balans. Mail voor vragen naar naar: eeinbalans@provinciegroningen.nl