1. Home>
 2. Organisatie

Organisatie

De uitvoering van het Programma Eems-Dollard 2050 vraagt intensieve samenwerking tussen allerlei partijen: in de regio, landelijk en in Duitsland. Het uitgangspunt voor de organisatie is daarom zo goed mogelijk de bestaande netwerken te benutten en mensen in te zetten die ook via andere trajecten werken aan een gezond en veerkrachtig Eems-Dollard estuarium.

Stuurgroep en opdrachtgeverscollectief

Voor het adaptief meerjarig Programma Eems-Dollard 2050 zijn Rijk en regio gezamenlijk verantwoordelijk. De inhoudelijke aansturing van het programma is belegd bij de Stuurgroep Economie en Ecologie in balans (Stuurgroep E&E).

organogram

De stuurgroep stuurt het programma op hoofdlijnen aan en richt zich specifiek op de strategie, de financiering, de mijlpalen en de kantelmomenten die de oriëntatie van het programma beïnvloeden. De stuurgroep borgt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en regio.

De deelnemers aan de Stuurgroep E&E zijn:

 • provincie Groningen (voorzitter),
 • waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest,
 • Gemeente Delfzijl, mede namens de DEAL-gemeenten, en gemeente Oldambt
 • ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Rijkswaterstaat Noord-Nederland, namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta
 • Groningen Seaports
 • Natuur- en Milieufederatie Groningen
 • Groninger Landschap mede namens de Waddenvereniging, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Wad

Uit de Stuurgroep E&E is een opdrachtgeverscollectief gevormd. Dit collectief is verantwoordelijk voor de procesmatige aansturing van het programma.

Programmabureau

Een programmabureau coördineert de uitvoering van het programma. Het programmabureau bestaat uit een programmamanager, de deelprogrammamanagers en ondersteuning. De opgave voor het programmabureau is de activiteiten van de deelprogramma’s in samenhang te coördineren. Het programmabureau helpt projecten uitvoerbaar te krijgen, formuleert de kennisagenda om tot goede maatregelen op korte en lange termijn te komen, initieert nieuwe projecten met partners, monitort de resultaten van projecten en brengt nieuwe kennis in. Daarnaast is het programmabureau voor de communicatie over het totale programma.

Platform per deelprogramma

Drie platforms geven sturing aan de inhoud van de deelprogramma’s (sporen):

 • Het Platform Vitale kust richt zich op het creëren en herstellen van natuurlijke leefgebieden langs de randen van de Eems-Dollard in combinatie met dijkversterkingen.
 • Het Platform Nuttig toepassen slib richt zich in het eerste jaar op het innovatievraagstuk en het op gang brengen van de activiteiten zoals benoemd in het deelprogrammaplan.
 • Het Platform Hydromorfologische verbetering adviseert over de koers en de voortgang van hydromorfologische verbetering.

Kennisuitwisseling en monitoring

Leren door doen is een belangrijke basis van het programma. Daarom is samenwerking en afstemming met kennisinstellingen van groot belang. In het Programma ED2050 vinden twee typen monitoring plaats: systeemmonitoring (spoor 3 Hydromorfologische Verbetering) en projectmonitoring (spoor 1 Vitale kust en spoor 2 Nuttig toepassen slib).

Communicatie en participatie

Communicatie over het Programma ED2050 is van groot belang: om mensen te informeren over activiteiten in ‘hun’ gebied en om de kennis en inzichten van mensen via co-creatie zo veel mogelijk te benutten. De communicatie over afzonderlijke uitvoeringsprojecten vindt plaats door de partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering. De partijen hebben afgesproken dat zij daarbij altijd het bredere kader van het Programma ED2050 schetsen.