1. Home>
  2. Projecten

Filter op:

Lees meer over:

Pilot Dubbele Dijk

Belangrijk doel van de Dubbele Dijk is het zeker stellen van de waterveiligheid. Met de dijk wordt ingespeeld op klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Met de Dubbele Dijk willen we testen of we met de... meer lezen

Lees meer over:

Polder Breebaart

In dit nieuw ingerichte natuurgebied geeft het brakke water de kenmerkende planten en dieren van dit karakteristieke leefmilieu nieuwe kansen. Op de lage, vochtige plekken vind je zeekraal, schorrenkruid en het... meer lezen

Lees meer over:

Kleine Polder

In 2017 hebben we samen met een bewonersvertegenwoordiging een inrichtingsschets voor het gebied gemaakt. Deze schets kent een overgang van west naar oost. In het westen krijgt vooral recreatie een plek en verder... meer lezen

Lees meer over:

Groote Polder

Bij het plaatsje Termunterzijl liggen de Kleine en Groote Polder. Het idee is om de Groote Polder in te zetten als een natuurgebied met brakwater. Daarmee kan het fungeren als een geleidelijke overgang tussen land... meer lezen

Lees meer over:

Vogelbroedeiland

Er komen steeds minder vogels in de Eems-Dollard. Dat komt doordat het water er heel erg troebel is, wat weer een negatief effect heeft op het voedsel dat vogels er kunnen vinden. Ook zijn er te weinig plekken waar... meer lezen

Lees meer over:

Rijke Dijk

Er komen steeds minder vogels in de Eems-Dollard. Dat komt doordat het water er heel erg troebel is, wat weer een negatief effect heeft op het voedsel dat vogels er kunnen vinden. Ook zijn er te weinig plekken waar... meer lezen

Lees meer over:

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

Door jaarlijks een dunne laag waddenslib uit de Eems-Dollard aan te brengen op arme zandgronden kan de productiviteit van die grond behoorlijk worden verbeterd. Bovendien vermindert het verstuiven van het zand... meer lezen

Lees meer over:

Pilot Persen bouwelementen

Om van slappe baggerspecie sterke en duurzame blokken te kunnen maken, moeten verschillende stoffen worden toegevoegd. Dat gebeurt volgens een ‘recept’ dat helemaal is afgestemd op het slib dat we gebruiken en... meer lezen

Lees meer over:

Ophogen landbouwgrond

Het opbrengen van slib op landbouwgrond levert meerdere voordelen op: De landbouwgronden worden door het opbrengen van meerdere lagen slib egaler. Door de goede samenstelling van het slib kan de opbrengst van... meer lezen

Lees meer over:

Pilot Kleirijperij

Hoe kunnen we van nat, zout slib, dat is gebaggerd in de haven van Delfzijl of afkomstig is uit Polder Breebaart, op een zo efficiënt mogelijke manier klei maken? Klei die geschikt is voor het versterken van dijken... meer lezen

Lees meer over:

Brede Groene Dijk

Het pilotproject Brede Groene Dijk is een van de onderzoeken binnen de Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W) en wordt medegefinancierd door het Waddenfonds. Daar waar een dijk traditioneel... meer lezen

Lees meer over:

Marconi

Het project Marconi Buitendijks is de eerste concrete uitwerking van het Programma Marconi. Klimaatverandering stelt nieuwe eisen aan de zeedijk door zwaardere stormen, hogere golven en zeespiegelstijging. ... meer lezen